SFS 2007:194 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

070194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1962:381) om allmän

försäkring

2 skall införas tre nya paragrafer, 20 kap. 4 b�4 d §§, av följande

lydelse.

20 kap.

4 b §

Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt 4 § har

träffat avtal med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller har med-
getts anstånd med betalningen av det återkrävda beloppet, skall ränta tas ut
på beloppet. Räntan skall tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Räntan skall be-
räknas från den dag då avtalet om avbetalningsplanen träffades eller anstånd
medgavs, dock inte för tid innan återkravet förfallit till betalning.

4 c §

Om ett belopp som har återkrävts enligt 4 § inte betalas i rätt tid,

skall dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i
tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

4 d §

Om det i särskilt fall finns anledning, får Försäkringskassan helt eller

delvis efterge kravet på ränta enligt 4 b och 4 c §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som

har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

2 Lagen omtryckt 1982:120.

SFS 2007:194

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007