SFS 2007:195 Lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

070195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1947:529) om allmänna
barnbidrag;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1947:529) om all-

männa barnbidrag skall ha följande lydelse.

12 §

2

Har någon genom oriktiga uppgifter eller annorledes förorsakat att

allmänt barnbidrag för visst barn obehörigen utgått eller har någon eljest
obehörigen eller med för högt belopp uppburit sådant bidrag och har han
skäligen bort inse detta, skall återbetalning ske av vad för mycket utbetalats,
där ej i särskilt fall Försäkringskassan finner anledning föreligga att helt
eller delvis eftergiva återbetalningsskyldighet.

Har återbetalningsskyldighet ålagts någon enligt första stycket, må vid se-

nare utbetalning till honom i avräkning å vad för mycket utgått innehållas
skäligt belopp.

Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt första

stycket har träffat avtal med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller
har medgetts anstånd med betalningen av det återkrävda beloppet, skall ränta
tas ut på beloppet. Räntan skall tas ut efter en räntesats som vid varje tid-
punkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Räntan skall
beräknas från den dag då avtalet om avbetalningsplanen träffades eller an-
stånd medgavs, dock inte för tid innan återkravet förfallit till betalning.

Om ett belopp som har återkrävts enligt första stycket inte betalas i rätt

tid, skall dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta
gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

Om det i särskilt fall finns anledning, får Försäkringskassan helt eller del-

vis efterge kravet på ränta enligt tredje och fjärde styckena.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som

har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

1 Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

2 Senaste lydelse 2004:799.

SFS 2007:195

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

2

SFS 2007:195

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartemenet)