SFS 2007:196 Lag om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder

070196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:360) om handläggning av
ärenden om bilstöd till personer med
funktionshinder;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1988:360) om hand-

läggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder

2 skall ha

följande lydelse.

5 §

3

I ärenden om bidrag som avses i 1 § tillämpas följande bestämmelser i

lagen (1962:381) om allmän försäkring:

20 kap. 4 § första och andra styckena om återbetalningsskyldighet,
20 kap. 4 b–4 d §§ om ränta,
20 kap. 10–13 §§ om omprövning och ändring av Försäkringskassans be-

slut samt överklagande av Försäkringskassans och domstolsbeslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som

har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:490.

3 Senaste lydelse 2004:816.

SFS 2007:196

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007