SFS 2007:197 Lag om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn

070197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid
adoption av utländska barn;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1988:1463) om bidrag

vid adoption av utländska barn skall ha följande lydelse.

9 §

2

I fråga om bidrag enligt denna lag tillämpas även följande bestämmel-

ser i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,
20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,
20 kap. 4 b�4 d §§ om ränta,
20 kap. 5 § om preskription,
20 kap. 8 § första�tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna uppgif-

ter,

20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,
20 kap. 10�13 §§ om omprövning och ändring av beslut samt om överkla-

gande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som

har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134.

2 Senaste lydelse 2004:817.

SFS 2007:197

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

2* SFS 2007:194-224

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007