SFS 2007:100 Förordning om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

070100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i militära vägtrafikkungörelsen
(1974:97);

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 9 § militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

skall ha följande lydelse.

9 §

1

Trots bestämmelserna i terrängkörningslagen (1975:1313), terräng-

körningsförordningen (1978:594) och trafikförordningen (1998:1276) får
under militär operation fordon som brukas av Försvarsmakten föras, stannas
eller parkeras på sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt.

Fordon som brukas under militär övning får föras, stannas eller parkeras

trots bestämmelserna i 3 kap. 2, 7–11 §, 17 § sjätte stycket, 25 §, 26 § andra
eller tredje stycket, 27, 29, 47–49, 49 a, 53–55, 68, 69, 71, 73, 74 §, 76 § för-
sta stycket, 77 §, 82 § första stycket eller 83 § trafikförordningen eller lokala
trafikföreskrifter.

Trots ett sådant förbud mot trafik inom visst område i terräng eller på viss

färdled som meddelats genom en lokal trafikföreskrift får fordon när det bru-
kas av Försvarsmakten föras inom området eller på färdleden om det behövs
för förberedande av övning inom Försvarsmakten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1279.

SFS 2007:100

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007