SFS 2007:102 Förordning om ändring i förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

070102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:376) om
behandlingen av häktade och anhållna m.fl.;

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1976:376) om behand-

lingen av häktade och anhållna m.fl.

1

skall införas en ny paragraf, 6 a §, av

följande lydelse.

6 a §

Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har riktat sig mot nå-

gons liv, hälsa, frihet eller frid, skall målsäganden tillfrågas om han eller hon
vill bli underrättad om följande:

– om den intagne vistas utanför häktet utan bevakning,
– om den intagne rymmer,
– om den intagne friges, och
– om den intagne uteblir efter en vistelse utanför häktet.
En begärd underrättelse behöver inte lämnas om underrättelsen kan befa-

ras medföra fara för den intagnes liv eller hälsa. En förfrågan behöver inte
göras om målsäganden redan har blivit tillfrågad enligt 35 § lagen
(1974:203) om kriminalvård i anstalt.

Underrättelsen skall utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

omständigheterna i det enskilda fallet.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1990:1022.

SFS 2007:102

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007