SFS 2007:103 Förordning om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

070103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1060) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll;

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1060) om intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll

1

dels

att 1, 2 och 11 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 10 §, av följande

lydelse.

1 §

2

När en domstol underrättar den som dömts till fängelse i högst sex

månader om utgången i målet, skall domstolen skriftligen informera den
dömde om möjligheten att verkställa straffet genom intensivövervakning
med elektronisk kontroll. Sådan information behöver dock inte lämnas om
den redan har lämnats av en lägre domstol.

2 §

3

I fall som avses i 1 § lagen (1994:451) om intensivövervakning med

elektronisk kontroll behöver det inte utfärdas ett föreläggande om inställelse
vid kriminalvårdsanstalt enligt 10 § första stycket lagen (1974:202) om be-
räkning av strafftid m.m. förrän Kriminalvården fått tillfälle att informera
den dömde om innehållet i lagen om intensivövervakning med elektronisk
kontroll.

10 §

4

Om Kriminalvården beslutar att en person som är dömd för ett brott

som har riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet eller frid skall verkställa
fängelsestraffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, skall
Kriminalvården underrätta målsäganden om beslutet.

Underrättelsen skall utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

omständigheterna i det enskilda fallet. Den skall innehålla information om
de regler som gäller för meddelande av besöksförbud enligt lagen
(1988:688) om besöksförbud.

11 §

Bestämmelserna i förordningen (1989:929) om ersättning av all-

männa medel för skada orsakad av den som utför samhällstjänst skall också
tillämpas på skada som orsakats av den som utför oavlönat arbete enligt en

1

Förordningen omtryckt 1996:1088.

2

Senaste lydelse 2005:1012.

3

Senaste lydelse 2005:1012.

4

Tidigare 10 § upphävd genom 2005:1012.

SFS 2007:103

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

2

SFS 2007:103

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

föreskrift som meddelats med stöd av 8 § första stycket 2 lagen (1994:451)
om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)