SFS 2007:104 Förordning om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor

070104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:1179) om
statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor;

utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1987:1179) om statsbidrag

för funktionstest av lantbrukssprutor skall ha följande lydelse.

1 §

1

Statsbidrag för köp av testutrustning får i mån av tillgång på medel

lämnas till företag som åtar sig att utföra funktionstest av lantbrukssprutor
och fläktsprutor.

Bidrag lämnas med högst 75 procent av den godkända kostnaden och med

de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/
2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på stöd av mindre betydelse

2

.

Innan stöd beviljas skall företaget lämna fullständiga uppgifter om övriga

stöd av mindre betydelse som företaget tagit emot under de två föregående
beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Stödet får inte bevil-
jas förrän det kontrollerats att det inte medför att det totala stöd av mindre
betydelse som företaget får under treårsperioden överskrider 200 000 euro.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:139.

2

EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

SFS 2007:104

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007