SFS 2007:105 Förordning om ändring i förordningen (2000:690) om försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan

070105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:690) om
försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom
gymnasieskolan;

utfärdad den 15 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2000:690) om försöksverk-

samhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan skall ha följande ly-
delse.

1 §

1

Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet

med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan. Förordningen gäller för ut-
bildning som påbörjas före den 1 juli 2008.

Med lärande i arbetslivet enligt denna förordning avses att en elev på ett

nationellt eller specialutformat program som innehåller yrkesämnen får en
utbildning som under sammanlagt minst 30 veckor genomförs på en arbets-
plats.

Utbildning kan även bedrivas inom en nationellt fastställd inriktning av

ett nationellt program och inom hantverksprogrammet utan att huvudman-
nen anordnar dessa utbildningar i reguljär form.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:394.

SFS 2007:105

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007