SFS 2007:106 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

070106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 15 mars 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till studiestödsförordningen (2000:655)

skall ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:106

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

2

SFS 2007:106

Bilaga

1

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka

studiestöd kan lämnas

B 1

Arbetslivsinstitutet, företagshälsovårdsutbildning och utbildning i ergo-

nomi för tekniska planerare m.fl.

BF Scandinavian Aviation Academy AB, trafikflygarutbildning samt

ATPL-teori

Entry Point North AB, utbildning till flygledare
Ersta Sköndal Högskola AB
– kyrkokameral utbildning,
– teologisk baskurs 40 p, och
– påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Evangeliska Frikyrkan, pastors- och missionärsutbildning
Flygteoriskolan i Barkarby AB, ATPL-teori
Folkhögskola
– fritidsledarutbildning,
– utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda,

vuxendöva och hörselskadade, och

– yrkesutbildning om högst 80 veckor

som utgör påbyggnad till gymna-

sieskolan och som för tillträde fordrar ett slutbetyg från en treårig utbildning
i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper

Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning
Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om stat-

ligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till studie-
stöd enligt avdelning B

Korteboskolan
– pastors- och missionärsutbildning, och
– utbildning i kristen terapeutisk själavård
Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk

hälso- och sjukvårdspersonal

Kvalificerad yrkesutbildning enligt lagen (2001:239) om kvalificerad

yrkesutbildning som inte är uppdragsutbildning

Marionetteatern, dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missio-

närsutbildning

Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning
Polishögskolan, polisprogrammet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Umeå universitet
Polisutbildningen, uppdragsutbildning vid Växjö universitet
Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyrarårig naprapatutbildning
Statens räddningsverk
– påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,

1

Senaste lydelse 2006:990. Ändringen innebär bl.a. att de utbildningar som tidigare

har angetts under utbildningsanordnarna Ersta diakonisällskap och Stiftelsen Stora
Sköndal har sammanförts under utbildningsanordnaren Ersta Sköndal Högskola AB.

background image

3

SFS 2007:106

– tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i

säkerhets- och räddningsarbete,

– utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare,
– vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker,

och

– vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt

tillsyn och olycksförebyggande arbete

Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning
Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktor-

utbildning

Stockholms katolska stifts prästseminarium
Svenska kyrkans diakoniutbildning
Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala
Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning

B 2

Beckmans skola AB, konstnärlig högskoleexamen i konst och design
Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sam-

manhängande fortbildning och vidareutbildning

Ersta Sköndal Högskola AB
– magisterexamen i omvårdnad (med ämnesdjup),
– magisterexamen i socialt arbete (med ämnesdjup),
– kandidatexamen i omvårdnad,
– kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
– högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
– högskoleexamen, teologisk utbildning 80 p,
– sjuksköterskeexamen,
– socionomexamen, och
– specialistsjuksköterskeexamen
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola,

högskoleexamen, teologisk utbildning

Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska Högskola, högskole-

examen, teologisk utbildning

Handelshögskolan i Stockholm
Kommunal högskoleutbildning som inte är uppdragsutbildning
Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola
– magisterexamen i omvårdnad (med ämnesdjup),
– kandidatexamen i omvårdnad,
– sjuksköterskeexamen, och
– specialistsjuksköterskeexamen
Statliga universitet och högskolor, utom såvitt avser
– seminörutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet,
– utbildning enligt förordningen (1992:819) om behörighetsgivande förut-

bildning vid universitet och högskolor, eller

– utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid

universitet och högskolor

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska högskola

AB

background image

4

SFS 2007:106

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella Handelshögskolan i

Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönkö-
ping AB, Hälsohögskolan i Jönköping AB, Ingenjörshögskolan i Jönköping
AB)

Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
– högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning 80 och 120 p, och
– högskoleexamen med inriktning logonomi
Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola, skogsteknikerexamen

Teologiska Högskolan, Stockholm (THS)
– högskoleexamen, teologisk utbildning,
– högskoleexamen i mänskliga rättigheter, och
– teologie kandidatexamen 140 p