SFS 2007:107 Förordning om ändring i förordningen (2006:990) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

070107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:990) om ändring i
studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 15 mars 2007.

Regeringen föreskriver att punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-

melserna till förordningen (2006:990) om ändring i studiestödsförordningen
(2000:655) skall ha följande lydelse.

5. Till en studerande som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning

till yrkesteknisk examen som avses i 3 kap. 10 § i dess äldre lydelse och som
beviljats studiemedel för utbildningen eller som före nämnda datum har an-
tagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att på-
börja utbildningen, får studiemedel lämnas i enlighet med bestämmelsens
äldre lydelse även för tid efter den 1 juli 2007, dock längst till och med ut-
gången av juni 2015.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:107

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007