SFS 2007:108 Förordning om lägenhetsregister

070108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om lägenhetsregister;

utfärdad den 15 mars 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2006:378) om lä-

genhetsregister.

Uppgifter i lägenhetsregistret

2 §

Uppgifter i lägenhetsregistret om bostadslägenhet skall ange följande i

fråga om

1. antalet rum: antalet rum utom kök,
2. kökstyp: kök, kokvrå, kokskåp, gemensamt kök eller köksutrustning

saknas,

3. bostadsarea: bostadslägenhetens area angiven i kvadratmeter,
4. lägenhetskategori: vanlig bostadslägenhet eller specialbostad. Lägen-

hetskategorin specialbostad delas upp i specialbostad för äldre eller funk-
tionshindrade, studentbostad eller övrig specialbostad.

3 §

Uppgifter i lägenhetsregistret om fastighet skall ange om ägaren är en

fysisk person eller en juridisk person.

Om ägaren är en juridisk person skall slag av juridisk person anges.

4 §

Lantmäteriverket får, efter samråd med Statistiska centralbyrån, med-

dela närmare föreskrifter om innehållet i lägenhetsregistret.

Lägenhetsnummer

5 §

Lägenhetsnumret skall anges med fyra siffror. De två första anger

våningsplan och de två sista bostadslägenhetens läge inom våningsplanet.

Lantmäteriverket får meddela närmare föreskrifter om utformningen av

lägenhetsnummer.

Utlämnande av uppgifter

Direktåtkomst

6 §

Skatteverket får ha direktåtkomst till lägenhetsregistret.

SFS 2007:108

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

2

SFS 2007:108

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Automatiserad behandling

7 §

Uppgifter i lägenhetsregistret får lämnas ut på medium för automatise-

rad behandling till

1. Skatteverket,
2. Statistiska centralbyrån,
3. den kommun där fastigheten är belägen,
4. fastighetsägaren.

Anstånd

8 §

Kommunerna får anstånd med att fastställa belägenhetsadresser för

småhus med permanent boende där det på fastigheten finns endast en små-
husbyggnad, med en enda entré och en enda bostadslägenhet längst till den
1 januari 2010 och för småhus utan permanent boende längst till den 1 janu-
ari 2015.

�verklagande

9 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2007.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:434) om provverk-

samhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter och förordningen
(1996:435) om lägenhetsregister.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)