SFS 2007:109 Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt

070109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag (1974:203)
om kriminalvård i anstalt

1

;

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag avser kriminalvård i anstalt efter dom på fängelse. Lagen

gäller även vid vistelser utanför anstalt enligt 14, 32, 37, 38, 43 och 54 §§.
Bestämmelserna i 12, 17, 18, 20–32, 36, 38, 40 och 52–52 d §§ gäller inte
den som genomgår en sådan utslussningsåtgärd som avses i 54 § första
stycket 2–4.

Vad som föreskrivs i lagen om den som dömts till fängelse gäller även

den som ålagts fängelse som förvandlingsstraff för böter.

Bestämmelser om verkställighet av fängelsestraff i vissa fall finns i lagen

(1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

Lag

(2006:432)

.

2 §

Har upphävts genom lag (2005:971).

3 §

En kriminalvårdsanstalt eller en avdelning av en anstalt skall med hän-

syn till graden av säkerhet vara öppen eller sluten. För placering av sådana
intagna som avses i 20 a § kan en sluten avdelning inrättas som säkerhetsav-
delning med särskild övervakning och begränsad gemensamhet mellan de
intagna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar vilka

anstalter eller anstaltsavdelningar som skall vara öppna eller slutna och vilka
slutna avdelningar som skall vara säkerhetsavdelningar.

Vad i denna lag sägs om öppna eller slutna anstalter gäller även öppna el-

ler slutna avdelningar av anstalter.

Lag (1998:599)

.

4 §

Kriminalvården i anstalt skall utformas så att den intagnes anpassning i

samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. I den
utsträckning det kan ske utan att kravet på samhällsskydd eftersättes bör
verksamheten från början inriktas på åtgärder som förbereder den intagne
för tillvaron utanför anstalten. Frigivning skall förberedas i god tid.

Lag

(1981:213)

.

5 §

Kriminalvården i anstalt skall planläggas och genomföras i nära sam-

verkan mellan kriminalvårdens olika organ. I den mån ett förverkligande av
vårdens syfte kräver insatser av andra samhälleliga organ, skall erforderlig
samverkan ske med företrädare för sådant organ.

1

Lagen senast ändrad 2006:1493.

SFS 2007:109

Omtryck

background image

2

SFS 2007:109

Vid planläggningen av den intagnes behandling skall samråd äga rum

med denne. I den utsträckning det lämpligen kan ske bör samråd ske även
med hans närstående. Den intagne skall beredas tillfälle yttra sig om tilläm-
nade åtgärder som rör honom särskilt, om ej synnerliga skäl talar däremot.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn

kan behöva nämndens skydd finns i 14

kap. 1

§ socialtjänstlagen

(2001:453).

Lag (2003:410).

6 §

Har upphävts genom lag (1995:492).

7 §

Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter skall

följande iakttas.

En intagen bör placeras i en öppen anstalt, om inte placering i en sluten

anstalt är nödvändig av säkerhetsskäl eller för att den intagne skall få möjlig-
het till sådant arbete eller sådan undervisning, utbildning eller särskild be-
handling som inte lämpligen kan ordnas i en öppen anstalt. Vid bedöm-
ningen av om det av säkerhetsskäl är nödvändigt med placering i en sluten
anstalt skall bland andra omständigheter beaktas om det finns risk för att den
intagne skall avvika eller fortsätta med brottslig verksamhet. Vidare skall
den som kan befaras missbruka eller på annat sätt ta befattning med narko-
tika under verkställigheten företrädesvis placeras i en sluten anstalt.

För den som avtjänar fängelse i lägst fyra år skall det särskilt beslutas om

de villkor som skall gälla för verkställigheten när det gäller placering i an-
stalt samt permissioner och vistelser utanför anstalt enligt 14, 32 och 54 §§.
Om det finns särskilda skäl skall sådana villkor beslutas också för annan in-
tagen som dömts till fängelse i lägst två år.

Prövning av vilka särskilda villkor som skall gälla för verkställigheten en-

ligt tredje stycket skall ske så snart verkställigheten påbörjas eller annars så
snart behov därav uppkommer. Villkoren skall omprövas när det finns an-
ledning till det.

Beslut om anstaltsplacering, förflyttning till annan anstalt samt permissio-

ner och vistelser utanför anstalt enligt 14, 32 och 54 §§ som strider mot de
särskilda villkoren får inte meddelas.

Lag (2006:432).

7 a §

Vid fördelningen av de intagna mellan anstalter av samma slag skall

den som har behov av utbildning eller behandling som anordnas i viss an-
stalt, om det är lämpligt, placeras i denna. Vidare skall den placering efter-
strävas som är ägnad att främja en ändamålsenlig planering av frigivningen.

Lag (1995:492).

8 §

En intagen som inte har fyllt arton år får inte placeras i en anstalt där

han vistas tillsammans med intagna över arton år, om det inte kan anses vara
till hans bästa. Han skall hållas åtskild från sådana intagna som kan inverka
menligt på hans anpassning i samhället.

En intagen som har fyllt arton men inte tjugoett år skall, om inte särskilda

skäl föranleder annat, hållas åtskild från sådana intagna som kan inverka
menligt på hans anpassning i samhället.

Den som inte har fyllt tjugoett år och som inte placeras på en öppen an-

stalt skall företrädesvis placeras i en anstalt med särskild verksamhet för
yngre intagna.

Lag (1998:599).

background image

3

SFS 2007:109

8 a §

En kvinna skall normalt placeras i en anstalt som är avsedd för enbart

kvinnor. En kvinna får inte utan eget medgivande placeras i en anstalt där
även män placeras.

Lag (1998:599).

2 kap. Närmare bestämmelser om kriminalvården i anstalt

9 §

Intagen skall behandlas med aktning för hans människovärde. Han

skall bemötas med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade
med vistelse i anstalt.

Intagen skall visa hänsyn mot anstaltspersonal och medintagna. Han skall

rätta sig efter de ordningsregler som gäller för anstalten och de anvisningar
som anstaltspersonalen lämnar honom.

10 §

En intagen skall under arbetstid ges möjlighet till arbete, undervis-

ning, utbildning, arbetsträning, särskilt anordnad verksamhet som syftar till
att motverka brott eller missbruk eller någon annan lämplig sysselsättning
som såvitt möjligt främjar utsikterna för honom att efter frigivningen in-
ordna sig i samhället.

Har en intagen behov av medicinskpsykologisk eller någon annan särskild

behandling skall sådan beredas honom, om det kan ske med hänsyn till an-
staltstidens längd och hans förutsättningar. Behandlingen skall om möjligt
ske under arbetstid.

Lag (1998:599)

.

11 §

Har upphävts genom lag (2006:432).

12 §

En intagen är skyldig att delta i den verksamhet och ha den sysselsätt-

ning i övrigt som anvisas honom eller henne. Den som får ålderspension en-
ligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen
(1998:702) om garantipension får dock inte åläggas att ha någon sysselsätt-
ning, och den som har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring får åläggas att ha sysselsättning bara
av den art och omfattning som kan anses lämplig för honom eller henne.

Lag

(2002:307).

13 §

Intagen skall beredas tillfälle till fysisk träning som är lämplig med

hänsyn till hans ålder och hälsotillstånd.

Intagen skall ha möjlighet att dagligen vistas utomhus minst en timme om

ej synnerligt hinder möter däremot.

14 §

En intagen skall ges tillfälle till lämplig fritidssysselsättning. Han bör

uppmuntras att ägna sig åt egna intressen som kan bidra till hans utveckling.
I den utsträckning det lämpligen kan ske bör han få möjligheter att genom
tidningar, radio och television följa vad som händer i omvärlden. Hans be-
hov av förströelse bör tillgodoses i skälig omfattning.

Om det lämpligen kan ske, bör en intagen ges tillfälle att vistas utanför

anstalten för att på fritiden delta i sådan föreningsverksamhet eller annan lik-
nande verksamhet som är ägnad att underlätta anpassningen i samhället. För
sådan vistelse får ställas de villkor som kan anses nödvändiga. Därvid kan
föreskrivas att den intagne skall stå under tillsyn.

2*

SFS 2007:109–129

background image

4

SFS 2007:109

Sådan vistelse utanför anstalten får inte medges om det på grund av viss

omständighet kan befaras att den intagne kommer att avvika, återfalla i brott
eller missbruka alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, nå-
got sådant dopningsmedel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Av 7 § följer att beslut enligt andra stycket om vistelse utanför anstalten

inte får meddelas i strid mot de särskilda villkor som gäller för verkställighe-
ten.

Lag (1999:46)

.

15 §

Intagen som inom anstalten vill utöva sin religion skall beredas till-

fälle härtill i den utsträckning det kan ske.

16 §

Har upphävts genom lag (2001:510).

17 §

En intagen skall under tid då han är skyldig att ha sysselsättning vis-

tas tillsammans med andra intagna, om ej annat följer av bestämmelserna i
denna lag eller av sysselsättningens särskilda beskaffenhet. Vägrar ett större
antal av de intagna vid en sluten anstalt samtidigt att ha den sysselsättning
som har ålagts dem, får dock gemensamheten mellan dem inskränkas i den
mån det är oundgängligen påkallat med hänsyn till förhållandena på anstal-
ten.

På fritiden får den intagne i den utsträckning han önskar det vistas tillsam-

mans med andra intagna, om ej annat följer av bestämmelserna i denna lag. I
sluten anstalt får dock gemensamheten mellan intagna på fritiden inskrän-
kas, om det är oundgängligen påkallat med hänsyn till förhållandena på an-
stalten.

I anslutning till dygnsvilan får de intagna hållas avskilda från varandra.

Lag (1990:1011)

.

18 §

En intagen får på egen begäran vistas avskild från andra intagna, om

det finns lämpliga förutsättningar för det och särskilda skäl inte talar däre-
mot. Ett medgivande till en sådan avskildhet skall omprövas så ofta det finns
anledning till det, dock minst en gång i månaden.

Läkare skall undersöka en intagen som på grund av medgivande enligt

första stycket vistas avskild från andra intagna, om det behövs med hänsyn
till den intagnes hälsotillstånd. Har den intagne inte vistats tillsammans med
andra intagna under en sammanhängande tid av en månad, skall en sådan
undersökning alltid äga rum.

Lag (1998:599)

.

19 §

Har upphävts genom lag (1976:506)

.

20 §

En intagen får hållas avskild från andra intagna, om det är nödvändigt

1. med hänsyn till rikets säkerhet eller föreliggande fara för den intagnes

eller annans säkerhet till liv eller hälsa eller för allvarlig skadegörelse på an-
staltens egendom,

2. för att hindra att den intagne påverkar någon annan intagen att allvarligt

störa ordningen inom anstalten,

3. för att hindra att den intagne medverkar till att en annan intagen får till-

gång till berusningsmedel,

background image

5

SFS 2007:109

4. för att hindra att den intagne allvarligt ofredar en annan intagen,
5. för att verkställa beslut om kroppsbesiktning.
Intagen som har dömts till fängelse i lägst två år och är placerad i sluten

anstalt får hållas avskild från andra intagna, om det kan befaras att han plan-
lägger rymning eller att annan planlägger fritagningsförsök och avskildheten
är nödvändig för att hindra att sådan plan sättes i verket samt det med hänsyn
till den intagnes brottslighet eller annars kan befaras att han är särskilt benä-
gen att fortsätta en brottslig verksamhet av allvarlig karaktär.

Ett beslut enligt första eller andra stycket skall omprövas så ofta det finns

anledning till det, dock minst var tionde dag.

Lag (1993:1410)

.

20 a §

Finns det i fall som avses i 20 § andra stycket anledning anta att de

förhållanden som där avses kommer att bestå en längre tid, får den intagne
placeras på en säkerhetsavdelning.

En intagen får också placeras på en säkerhetsavdelning, om det finns sär-

skild anledning anta att det behövs för att hindra honom från brottslig verk-
samhet av allvarligt slag under vistelsen i anstalt.

Ett beslut om placering på en säkerhetsavdelning skall omprövas så ofta

det finns anledning till det, dock minst en gång i månaden.

En intagen har rätt att i stället för att bli placerad på en säkerhetsavdelning

vistas avskild från andra intagna om inte

1. särskilda skäl med hänsyn till hans hälsa talar mot det, eller
2. det av säkerhetsskäl är av synnerlig vikt att han inte placeras utanför sä-

kerhetsavdelningen.

Lag (1998:599)

.

21 §

En intagen som hålls avskild från andra intagna enligt 20 § eller

20 a § skall få den lättnad i avskildheten som är möjlig.

Lag (1998:599)

.

22 §

Innan beslut meddelas om en åtgärd enligt 20 eller 20 a § och vid om-

prövning av ett sådant beslut skall de omständigheter utredas som inverkar
på frågans avgörande.

Den som hålls avskild på grund av att han är farlig för sin egen säkerhet

till liv eller hälsa skall undersökas av läkare så snart det kan ske. Andra in-
tagna som hålls avskilda enligt 20 § eller 20 a § och sådana intagna som är
placerade på en säkerhetsavdelning skall undersökas av läkare, om det be-
hövs med hänsyn till den intagnes tillstånd. Har en intagen hållits avskild
under en sammanhängande tid av en månad skall en sådan undersökning all-
tid äga rum.

Protokoll skall föras över vad som kommit fram vid utredning enligt för-

sta stycket.

Lag (1998:599)

.

23 §

Intagen som uppträder våldsamt eller som är så påverkad av alkohol-

haltiga drycker eller annat berusningsmedel att han kan befaras störa ord-
ningen på anstalten får tillfälligt hållas avskild från andra intagna så länge
det är nödvändigt för att betvinga det våldsamma uppträdandet eller tills på-
verkan har upphört.

Visar sig andra medel otillräckliga för att betvinga våldsamt uppträdande

av en intagen, får han hållas belagd med fängsel, om det är oundgängligen
nödvändigt med hänsyn till hans egen eller annans säkerhet till liv eller
hälsa.

background image

6

SFS 2007:109

Kan en intagen i fall som anges i första eller andra stycket inte hållas av-

skild på anstalten får han placeras i allmänt häkte i högst två dygn, om detta
är lämpligare än att han förs över till en annan anstalt.

Läkare skall så snart det kan ske undersöka den som är föremål för åtgärd

enligt denna paragraf. I fråga om den som hålls avskild därför att han är på-
verkad av berusningsmedel skall en sådan undersökning dock äga rum en-
dast om det behövs med hänsyn till hans tillstånd. Över vad som förekommit
skall protokoll föras.

Lag (1980:930)

.

24 §

I den utsträckning det kan ske utan olägenhet får en intagen inneha

personliga tillhörigheter samt skaffa sig eller ta emot böcker, tidskrifter, tid-
ningar och annat som kan bereda honom sysselsättning under fritiden.

I övrigt får en intagen inneha pengar och skaffa sig eller ta emot varor el-

ler annat enligt särskilda bestämmelser. Om det är nödvändigt för att hindra
att otillåtna varor införs på en anstalt, får föreskrivas att de intagna inte utan
särskilt medgivande får ta emot försändelse av annat slag än brev eller annan
skriftlig handling.

En intagen får inte utan särskilt medgivande disponera pass som förvaras

av anstalten.

Lag (2005:656)

.

25 §

Brev mellan intagen och svensk myndighet, internationellt organ som

har av Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda eller ad-
vokat skall vidarebefordras utan granskning. Anges brev vara avsänt från
svensk myndighet, sådant internationellt organ eller advokat och kan skäli-
gen misstänkas att uppgiften är oriktig, får dock brevet granskas, om förhål-
landet icke kan klarläggas på annat sätt.

Lag (1993:1692)

.

26 §

Brev eller andra försändelser till eller från den som är intagen i en

sluten anstalt får granskas för undersökning av om de innehåller något otillå-
tet föremål. Beträffande den som är intagen på specialavdelning skall en så-
dan granskning alltid göras. Finns det anledning att anta att en försändelse
innehåller ett sådant föremål eller sker det stickprovsvis, får granskning i
detta syfte göras även av en försändelse till eller från den som är intagen i en
öppen anstalt.

Beträffande den som är intagen på en specialavdelning skall granskningen

av brev eller andra försändelser även syfta till att undersöka om de innehål-
ler något meddelande om planläggning av brottslig verksamhet, avvikande
eller något annat liknande förfarande. Granskning i detta syfte får också gö-
ras beträffande andra intagna, när det finns anledning att anta att en försän-
delse innehåller ett sådant meddelande. Beträffande den som är intagen i en
sluten anstalt får sådan granskning även göras stickprovsvis samt om det är
nödvändigt med hänsyn till den intagnes särskilda förhållanden.

Första och andra styckena gäller inte sådana brev som enligt 25 § skall vi-

darebefordras utan granskning.

Om en intagen under utredningen av ett disciplinärende hålls avskild från

andra intagna, får den intagne också hindras från kontakter med andra perso-
ner genom brev i den utsträckning det är oundgängligen nödvändigt för att
syftet med utredningen inte skall äventyras.

Lag (1995:492)

.

background image

7

SFS 2007:109

27 §

Granskning av brev eller andra försändelser får ej vara mer ingående

än som är nödvändigt med hänsyn till granskningens syfte.

Vid öppning av brev eller andra försändelser bör den intagne vara närva-

rande, om det lämpligen kan ske.

Brev eller andra försändelser som granskats får kvarhållas, om det är på-

kallat av säkerhetsskäl. Den intagne skall i så fall genast underrättas därom.
Är det fråga om ankommande försändelser, skall den intagne i den utsträck-
ning det lämpligen kan ske få kännedom om innehållet. En kvarhållen för-
sändelse skall utlämnas till den intagne så snart det kan ske och senast när
anstaltsvården upphör, om ej särskilda skäl talar däremot.

Lag (1982:401)

.

28 §

Vad i 25–27 §§ är föreskrivet om brev gäller även annat skriftligt

meddelande. Bestämmelserna i dessa paragrafer rörande intagen gäller även
sammanslutning av intagna.

Lag (1991:1133)

.

29 §

En intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan

ske. En intagen får inte ta emot besök som kan äventyra säkerheten i anstal-
ten eller som kan motverka den intagnes anpassning i samhället eller annars
vara till skada för den intagne eller annan. Om en intagen under utredningen
av ett disciplinärende hålls avskild från andra intagna, får den intagne också
vägras besök i den utsträckning det är oundgängligen nödvändigt för att syf-
tet med utredningen inte skall äventyras.

Om det behövs för att kunna bedöma om en intagen skall få ta emot besök

i ett särskilt fall eller om ett besök skall vara bevakat, skall i förväg undersö-
kas om den besökande har dömts eller är misstänkt för brottslig verksamhet.
I den utsträckning det behövs skall upplysningar också inhämtas om den be-
sökandes personliga förhållanden i övrigt.

Om det behövs med hänsyn till säkerheten, skall en tjänsteman vid anstal-

ten vara närvarande vid besöket (bevakat besök). Besök av en advokat som
biträder den intagne i en rättslig angelägenhet skall vara bevakat bara om ad-
vokaten eller den intagne begär det.

Som villkor för besök kan av säkerhetsskäl föreskrivas att den besökande

underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning.

Lag

(1995:492).

29 a §

Om det är nödvändigt för att upprätthålla säkerheten vid en viss slu-

ten anstalt får Kriminalvården besluta att samtliga personer som passerar in i
anstalten skall kroppsvisiteras (allmän inpasseringskontroll). Syftet med all-
män inpasseringskontroll skall vara att söka efter otillåtna föremål. Skriftliga
meddelanden får inte granskas.

Beslut om allmän inpasseringskontroll får avse högst tre månader i taget.
Kriminalvården får i enskilda fall medge undantag från allmän inpasse-

ringskontroll, om det finns särskilda skäl för det.

Lag (2005:971)

.

30 §

Telefonsamtal mellan intagna och personer utanför anstalten får äga

rum i den utsträckning det lämpligen kan ske. En intagen kan förvägras tele-
fonsamtal som är ägnade att äventyra säkerheten i anstalten eller som kan
motverka hans anpassning i samhället eller annars vara till skada för honom
eller någon annan. Om en intagen under utredningen av frågor som avses i
49 § hålls avskild från andra intagna, får han också hindras från kontakter

background image

8

SFS 2007:109

med andra personer genom telefonsamtal i den utsträckning det är absolut
nödvändigt för att syftet med utredningen inte skall äventyras.

I fråga om den som den intagne önskar samtala med kan sådan kontroll

som avses i 29 § andra stycket göras i den utsträckning det anses behövligt.

Om det är nödvändigt med hänsyn till säkerheten, skall en tjänsteman på

lämpligt sätt avlyssna telefonsamtal. Avlyssning får endast ske om den in-
tagne känner till det. Telefonsamtal med advokat som biträder den intagne i
en rättslig angelägenhet får inte avlyssnas utan den intagnes medgivande.

Lag (1998:610)

.

31 §

Regeringen får beträffande en viss intagen besluta om avvikelse från

bestämmelserna i 25–29 och 30 §§, om det är påkallat med hänsyn till rikets
säkerhet eller till risken för att den intagne under verkställigheten i anstalt
medverkar till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terro-
ristbrott.

Lag (2003:1219)

.

32 §

För att underlätta anpassningen i samhället kan en intagen beviljas

tillstånd att lämna anstalten för viss kort tid (normalpermission), om det inte
finns påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet eller avsevärd fara för an-
nat missbruk. Vid bedömningen skall särskilt beaktas om den intagne har
nyttjat eller förfarit olagligt med narkotika inom anstalten eller utan giltigt
skäl vägrat att lämna urinprov enligt 52 d §.

Permission får också ges, om det finns någon annan särskild anledning än

den som anges i första stycket (särskild permission).

För normalpermission eller särskild permission får ställas de villkor som

kan anses nödvändiga när det gäller vistelseort, anmälningsskyldighet eller
annat. Om noggrann tillsyn behövs, kan det föreskrivas att den intagne under
permissionen skall vara ställd under bevakning.

Av 7 § följer att beslut om permission inte får meddelas i strid mot de sär-

skilda villkor som gäller för verkställigheten.

Lag (1998:599)

.

33 §

Under den sista tiden i anstalt skall förberedelserna för den intagnes

frigivning vara särskilt inriktade på konkreta åtgärder för att underlätta över-
gången till ett liv i frihet.

Den intagnes bostads- och sysselsättningssituation samt hans eller hennes

behov av stöd- och behandlingsinsatser efter frigivningen skall utredas. Ut-
redningen skall syfta till att den intagne vid frigivningen i möjligaste mån
skall ha sin försörjning ordnad genom arbete eller på annat sätt och att han
eller hon skall ha tillgång till bostad. Om den intagne behöver undervisning,
utbildning eller ekonomiskt, socialt eller medicinskt stöd efter frigivningen
skall åtgärder vidtas så att dessa behov, så långt som möjligt, kan tillgodo-
ses.

Förutsättningarna för att bevilja den intagne en sådan utslussningsåtgärd

som avses i 54 § skall särskilt övervägas.

Förberedelserna skall ske i nära samverkan med den intagne och i samar-

bete med berörda myndigheter, organisationer och enskilda personer som
kan främja den intagnes anpassning i samhället.

Åtgärder och ställningstaganden enligt denna paragraf skall dokumente-

ras.

Lag (2006:432)

.

background image

9

SFS 2007:109

33 a §

Har upphävts genom lag (2006:432).

33 b §

Har upphävts genom lag (2006:432).

34 §

Har upphävts genom lag (2006:432).

35 §

Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har riktat sig mot nå-

gons liv, hälsa, frihet eller frid, skall målsäganden tillfrågas om han eller hon
vill bli underrättad om följande:

1. i vilken anstalt den intagne befinner sig,
2. om den intagne kommer att förflyttas till öppen anstalt,
3. om den intagne får permission enligt 32 §,
4. om den intagne vistas utanför anstalt enligt 14, 37, 38, 43
eller 54 §,
5. om den intagne, eller Kriminalvården, ansöker om omvandling
enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
6. om den intagne friges,
7. om den intagne rymmer, och
8. om den intagne uteblir efter permission eller någon annan vistelse utan-

för anstalten.

En begärd underrättelse behöver inte lämnas om en planerad vistelse utan-

för anstalten i de fall en underrättelse på grund av beslutad bevakning eller
andra förhållanden framstår som uppenbart obehövlig. Detsamma gäller när
en underrättelse kan befaras medföra fara för den intagnes liv eller hälsa.

Underrättelse till målsägande om frigivning skall lämnas i lämplig tid före

frigivningen och i andra fall så tidigt som möjligt. Underrättelsen skall utfor-
mas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det en-
skilda fallet. Underrättelsen skall innehålla information om de regler som
gäller för meddelande av besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöks-
förbud.

Lag (2006:932)

.

36 §

Med de begränsningar som följer av gällande bestämmelser och avtal

för verksamheten inom kriminalvården har de intagna rätt att på lämpligt sätt
överlägga med ledningen för kriminalvårdsanstalten i frågor som är av ge-
mensamt intresse för de intagna. De har också rätt att på lämpligt sätt sam-
manträda med varandra för överläggning i sådana frågor. En intagen som
hålls avskild från andra intagna får dock delta i överläggning eller samman-
träde endast om det kan ske utan olägenhet.

Lag (2005:971)

.

37 §

Om en intagen behöver hälso- och sjukvård, skall han eller hon vår-

das enligt de anvisningar som ges av läkare. Kan erforderlig undersökning
och behandling inte lämpligen genomföras inom anstalten bör den allmänna
sjukvården anlitas. Om det behövs, får en intagen föras över till ett allmänt
sjukhus. Får hälso- och sjukvårdspersonal inom kriminalvården kännedom
om att en intagen lider av en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 §
andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom,
skall chefen för kriminalvårdsanstalten underrättas, om det inte står klart att
det inte finns risk för smittspridning. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård
för en intagen ges i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

background image

10

SFS 2007:109

Förlossning av intagen kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus. Om det

behövs, skall kvinnan i god tid före förlossningen överföras dit eller till an-
nan institution där hon kan erhålla lämplig vård.

Om anledning föreligger därtill, skall den som enligt första eller andra

stycket vistas utom anstalt stå under bevakning eller vara underkastad sär-
skilda föreskrifter.

Beträffande behandlingen av en intagen, som har förts över till en sådan

sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rätt-
tspsykiatrisk vård för frivillig psykiatrisk vård, tillämpas föreskrifterna i 18–
24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt bestämmelserna i
8 § andra och tredje styckena lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård om
befogenhet för Kriminalvården och regeringen att besluta om särskilda res-
triktioner beträffande en viss intagen.

Lag (2006:250)

.

38 §

Om en intagen skall genomgå en utredning om risk för återfall i

brottslighet enligt 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livs-
tid, får den intagne vistas utanför anstalt i den utsträckning som den myndig-
het som ansvarar för utredningen bedömer är nödvändig för att utredningen
skall kunna genomföras.

Om det finns anledning till det, skall den som enligt första stycket vistas

utanför anstalt stå under bevakning eller vara underkastad särskilda före-
skrifter.

Lag (2006:48)

.

39 §

Har betecknats 64 § genom lag (2006:432).

40 §

Är intagen sjuk när han skall lämna anstalten, får på hans begäran

fortsatt sjukvård i anstalten beredas honom, om det kan anses skäligt.

41 § Medför kvinna spädbarn vid intagningen eller föder hon därefter
barn, kan tillstånd ges henne att ha barnet hos sig.

42 § Vid transport av en intagen skall såvitt möjligt ses till att den intagne
inte utsätts för obehörigas uppmärksamhet.

Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, får den intagne beläggas med

fängsel vid förflyttning inom anstalten samt vid transport eller annan vistelse
utanför anstalten.

Kan befaras att transport medför skada för den intagnes hälsa, skall läka-

res medgivande till transporten inhämtas.

Lag (1995:492).

43 § Intagen skall inställas vid domstol eller vid nämnd som avses i
37 kap. brottsbalken, om domstolen eller nämnden begär det. Begär annan
myndighet att intagen skall inställas inför denna, prövar Kriminalvården om
det skall ske. I anslutning till inställelse varom nu är fråga får intagen tillfäl-
ligt placeras i allmänt häkte, om det behövs av säkerhetsskäl.

Tiden för inställelse som avses i första stycket inräknas i verkställighetsti-

den. Detsamma gäller tid som intagen vistas utanför anstalt med stöd av
4 kap. 29 eller 31 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brott-
mål.

Åtalas intagen, skall han på begäran erhålla den lättnad i verkställigheten

som erfordras för utförande av hans talan i målet.

Lag (2005:971).

background image

11

SFS 2007:109

44 § Intagen skall få ersättning, enligt normer som meddelas av regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer för arbete som han eller hon ut-
fört, om detta inte skett för egen räkning eller åt arbetsgivare utom anstalten.
Ersättning skall utges även när intagen, enligt vad som bestämts rörande ho-
nom eller henne, under arbetstid deltar i undervisning, utbildning eller annan
särskilt anordnad verksamhet eller behandling eller bedriver enskilda stu-
dier. Kan arbete eller annan verksamhet som berättigar till ersättning inte be-
redas intagen eller är denne helt eller delvis oförmögen till sådan verksam-
het, skall ersättning ändå utges i den mån den intagne inte får ålderspension
enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen
(1998:702) om garantipension eller sjukersättning eller aktivitetsersättning
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ersättning för arbete skall bestämmas med hänsyn till den intagnes arbets-

insats, om ej särskilda skäl föranleder annat. För annan verksamhet skall er-
sättning i regel bestämmas enhetligt.

Regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, meddelar före-

skrifter beträffande användningen av ersättning enligt första stycket och av
annan arbetsinkomst som intagen uppbär.

Lag (2002:307).

45 § Har intagen uppsåtligen förstört egendom som tillhör anstalten, får
ersättning härför tagas ut av medel som tillkommer honom enligt 44 § första
stycket.

Arbetsersättning som för intagens räkning innestår hos Kriminalvården

får ej utmätas.

Lag (2005:971).

46 §

Har upphävts genom lag (1976:506).

47 §

Har upphävts genom lag (1998:610).

48 §

Har upphävts genom lag (1998:610).

49 § Bestämmelser om att den villkorliga frigivningen kan skjutas upp
finns i 26 kap. 6 och 7 §§ brottsbalken.

En intagen som bryter mot de föreskrifter och villkor som gäller för verk-

ställigheten får tilldelas en varning.

Lag (2006:432).

50 § Under utredningen av frågor som avses i 49 § får en intagen tillfälligt
hållas avskild från andra intagna i den utsträckning det är absolut nödvändigt
för att syftet med utredningen inte skall äventyras. Åtgärden får inte bestå
längre än fyra dygn. Kan den intagne inte hållas avskild på anstalten, får han
placeras i allmänt häkte, om detta är lämpligare än att han förs över till en
annan anstalt. Den intagne skall få den lättnad i avskildheten som är möjlig.
Lag (1998:610).

51 § Frågor som avses i 49 § skall avgöras skyndsamt.

Innan beslut om varning meddelas skall förhör hållas med den intagne.

Över vad som förekommit vid förhör och annan undersökning skall föras
protokoll.

I mål och ärenden om uppskjuten villkorlig frigivning enligt 26 kap. 6 och

7 §§ brottsbalken skall offentligt biträde förordnas för den intagne, om det

background image

12

SFS 2007:109

inte måste antas att behov av biträde saknas. Innan ett beslut om uppskjuten
villkorlig frigivning meddelas skall den intagne beredas tillfälle att yttra sig.
Lag (2006:432).

52 § Om det är nödvändigt för att upprätthålla ordning och säkerhet inom
anstalten, kan förmåner som enligt lagen tillkommer intagen tillfälligt in-
skränkas.

52 a § En intagen får kroppsvisiteras för eftersökande av otillåtna föremål
när

1. det finns anledning att anta att ett sådant föremål skall anträffas på ho-

nom,

2. han återkommer efter en vistelse utanför anstalten,
3. han skall ta emot eller har haft obevakat besök, eller
4. det görs stickprovsvis eller i anslutning till en större undersökning som

av säkerhetsskäl görs av ett utrymme inom anstalten och den intagne har el-
ler har haft särskild anknytning till utrymmet som berörs av undersökningen.

Den som skall tas in i anstalt skall kroppsvisiteras när han anländer till an-

stalten, om det inte är uppenbart obehövligt. Detsamma gäller när en intagen
i sluten anstalt återkommer efter en vistelse utanför anstalten eller har haft
obevakat besök.

Utöver vad som följer av första och andra styckena får en intagen under-

kastas sådan ytlig kroppsvisitation som bedöms nödvändig av säkerhetsskäl
och som endast syftar till att söka efter vapen eller andra farliga föremål.
Lag (1995:492).

52 b § En intagen får kroppsbesiktigas när det finns anledning att anta att
ett otillåtet föremål skall anträffas på honom.

I den utsträckning det behövs får kroppsbesiktning göras även i fall som

avses i 52 a § första stycket 2–4 och andra stycket. I fråga om den som är in-
tagen i öppen anstalt gäller detta dock bara ytlig kroppsbesiktning.

Lag

(1995:492).

52 c § Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte göras mer ingående
än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omständighe-
terna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vittne närvara.

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna får inte verkställas

eller bevittnas av annan än en kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska.
Följande åtgärder får emellertid verkställas och bevittnas av en man, nämli-
gen,

1. kroppsvisitation som avses i 52 a § tredje stycket,
2. kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en person bär med

sig undersöks,

3. kroppsvisitation som sker med metalldetektor eller liknande teknisk an-

ordning, och

4. kroppsbesiktning som enbart innebär att blodprov eller alkoholutand-

ningsprov tas.

Ett otillåtet föremål, som anträffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesikt-

ning, skall omhändertas och förvaras för den intagnes räkning, såvitt inte an-
nat är föreskrivet.

Lag (2003:1219).

background image

13

SFS 2007:109

52 d § En intagen är, om inte annat föranleds av medicinska eller liknande
skäl, skyldig att på anmaning lämna blod-, urin- eller utandningsprov för
kontroll av att han inte är påverkad av beroendeframkallande medel eller nå-
got sådant dopningsmedel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Lag (1999:46).

53 § Om tillämpning av bestämmelse i denna lag uppenbarligen kan befa-
ras medföra men för intagens kroppsliga eller psykiska hälsa, får den jämk-
ning göras som är påkallad för att förebygga sådant men.

3 kap. Utslussning

54 § För att minska risken för att en intagen återfaller i brott och för att
även i övrigt underlätta den intagnes anpassning till samhället, får han eller
hon beviljas vistelse utanför anstalt genom följande utslussningsåtgärder:

1. frigång enligt 55 §,
2. vårdvistelse enligt 56 §,
3. vistelse i halvvägshus enligt 57 §, och
4. utökad frigång enligt 58 §.
Vistelsen utanför anstalt enligt första stycket 2–4 skall planeras så att den

kan pågå fram till dagen för villkorlig frigivning.

Av 7 § följer att beslut om utslussningsåtgärd enligt denna paragraf inte

får meddelas i strid med de särskilda villkor som gäller för verkställigheten.
Lag (2006:432).

Frigång

55 § Frigång innebär att den intagne under dagtid utanför anstalten utför
arbete, deltar i undervisning eller utbildning, får behandling eller deltar i sär-
skilt anordnad verksamhet.

Frigång får beviljas den som har behov av introduktion i arbetslivet eller i

annan verksamhet som kan främja en stabil tillvaro efter frigivningen, om
det inte finns någon beaktansvärd risk för att han eller hon kommer att begå
brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt missköta
sig.

Lag (2006:432).

Vårdvistelse

56 § Vårdvistelse innebär att den intagne är placerad i ett sådant hem som
avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Vårdvistelse får beviljas den som har behov av vård eller behandling mot

missbruk av beroendeframkallande medel eller mot något annat särskilt för-
hållande som kan antas ha samband med hans eller hennes brottslighet, om
det inte finns någon beaktansvärd risk för att den intagne kommer att begå
brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt missköta
sig.

Lag (2006:432).

56 a §

Har upphävts genom lag (2006:432).

background image

14

SFS 2007:109

Halvvägshus

57 § Vistelse i halvvägshus innebär att den intagne är placerad i ett av Kri-
minalvården kontrollerat hem som är anpassat för att ge intagna särskilt stöd
och tillsyn.

Vistelse i halvvägshus får beviljas den som har behov av särskilt stöd eller

kontroll, om

1. minst halva strafftiden, dock minst tre månader, har avtjänats,
2. det inte finns någon beaktansvärd risk för att han eller hon kommer att

begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt
missköta sig, och

3. han eller hon utför arbete, deltar i undervisning eller utbildning, får be-

handling eller deltar i särskilt anordnad verksamhet.

Den intagne får inte vistas utanför halvvägshuset annat än på särskilt be-

stämda tider.

Lag (2006:432).

Utökad frigång

58 § Utökad frigång innebär att den intagne under kontrollerade former
avtjänar fängelsestraffet i sin bostad.

Utökad frigång får beviljas, om
1. minst halva strafftiden, dock minst tre månader, har avtjänats,
2. det inte finns någon beaktansvärd risk för att den intagne kommer att

begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt
missköta sig,

3. han eller hon har tillgång till bostad, och
4. han eller hon utför arbete, deltar i undervisning eller utbildning, får be-

handling eller deltar i särskilt anordnad verksamhet.

Lag (2006:432).

58 a §

Har betecknats 73 § genom lag (2006:432).

Övriga bestämmelser om utslussning

59 § Den som är beviljad en utslussningsåtgärd är skyldig att

1. vara skötsam,
2. avhålla sig från alkohol och andra berusningsmedel,
3. lämna blod-, urin- eller utandningsprov för kontroll av att han eller hon

inte är påverkad av alkohol eller andra otillåtna medel,

4. hålla Kriminalvården underrättad om förhållanden som är av betydelse

för vistelsen utanför anstalt,

5. hålla kontakt med Kriminalvården enligt dess anvisningar, och
6. rätta sig efter de föreskrifter och villkor som gäller för utslussningsåt-

gärden.

Lag (2006:432).

59 a §

Har betecknats 75 § genom lag (2006:432).

59 b §

Har betecknats 76 § genom lag (2006:432).

59 c §

Har betecknats 77 § genom lag (2006:432).

background image

15

SFS 2007:109

59 d §

Har betecknats 78 § genom lag (2006:432).

60 § En utslussningsåtgärd skall förenas med de villkor som behövs för att
syftet med åtgärden skall uppnås eller för att göra det möjligt för Kriminal-
vården att utöva nödvändig kontroll. Villkoren får avse

1. förbud mot att lämna sin bostad annat än på särskilt bestämda tider,
2. skyldighet att vistas endast inom ett visst geografiskt område,
3. förbud mot att vistas inom ett visst geografiskt område eller att ta kon-

takt med en viss person,

4. att elektroniska hjälpmedel skall användas vid kontroll av villkor enligt

1–3, eller

5. annan liknande åtgärd som är nödvändig.
Om det finns särskilda skäl för det, får Kriminalvården i samband med ett

beslut om vårdvistelse enligt 56 § meddela en föreskrift enligt 26 kap. 15 §
första stycket 3 brottsbalken som skall gälla för tiden efter villkorlig frigiv-
ning.

Lag (2006:1493).

61 § Kriminalvården skall kontrollera att den intagne rättar sig efter de
villkor som meddelats och i övrigt fullgör de skyldigheter som gäller för ut-
slussningsåtgärden.

Om det på grund av nya omständigheter finns skäl för det får Kriminal-

vården upphäva, ändra eller meddela nya villkor.

Lag (2006:432).

61 a §

Har betecknats 81 § genom lag (2006:432).

62 § Ett tillstånd till en utslussningsåtgärd skall upphävas om

1. det inte längre finns förutsättningar för åtgärden, eller
2. den intagne inte rättar sig efter de villkor som meddelats eller fullgör de

skyldigheter som gäller för utslussningsåtgärden.

Lag (2006:432).

63 § Om ett tillstånd till en utslussningsåtgärd upphävs, skall den intagne
omedelbart föras till en anstalt för fortsatt verkställighet av straffet i anstal-
ten.

Lag (2006:432).

64 § Tid som den intagne vistats utanför anstalt enligt 14 § andra stycket,
32, 37 eller 38 § eller genom en utslussningsåtgärd enligt 54 § skall räknas
in i verkställighetstiden, om inte särskilda skäl talar mot det.

Lag

(2006:432).

65 § Kriminalvården får anlita ett bolag, en förening, en samfällighet eller
en stiftelse för verksamhet med halvvägshus.

Lag (2006:432).

66 § Den som är anställd av eller har uppdrag hos ett bolag, en förening,
en samfällighet eller en stiftelse som driver sådan verksamhet som avses i 56
eller 57 § får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund
av sin anställning eller sitt uppdrag har fått veta om enskilds personliga för-
hållanden eller förhållanden av betydelse för beivrandet av brott.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretess-

lagen (1980:100).

Lag (2006:432).

background image

16

SFS 2007:109

67 § Den som driver sådan verksamhet som avses i 56 eller 57 § skall

1. fortlöpande hålla Kriminalvården underrättad om hur verksamheten

fortskrider,

2. samråda med Kriminalvården i frågor av större vikt, och
3. omedelbart anmäla om den intagne inte rättar sig efter de villkor som

meddelats eller fullgör de skyldigheter som gäller för utslussningsåtgärden.
Lag (2006:432).

4 kap. Om beslut

68 § Beslut enligt denna lag fattas av Kriminalvården, om inte annat följer
av 70, 71 eller 73 §.

Lag (2006:432).

69 § Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat förord-
nas.

Lag (2006:432).

70 § Beslut om att upphäva ett tillstånd till vårdvistelse, vistelse i halv-
vägshus eller utökad frigång fattas av övervakningsnämnden efter en anmä-
lan av Kriminalvården. Nämnden får också självmant ta upp frågan till pröv-
ning.

Lag (2006:432).

71 § Har frågan kommit upp om att upphäva ett tillstånd till vårdvistelse,
vistelse i halvvägshus eller utökad frigång, får Kriminalvården omedelbart
upphäva tillståndet i avvaktan på övervakningsnämndens prövning.

Övervakningsnämnden skall senast den första arbetsdagen efter den dag

då Kriminalvårdens beslut meddelades pröva om det beslutet skall bestå, i
avvaktan på den slutliga prövningen. Fastställer inte nämnden beslutet inom
den tiden, upphör det att gälla. Nämnden skall därefter skyndsamt ta upp frå-
gan till slutlig prövning.

Lag (2006:432).

72 § Frågor om att upphäva ett tillstånd till en utslussningsåtgärd enligt 70
och 71 §§ prövas av den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde
det frivårdskontor där den intagne är inskriven är beläget. Om det finns sär-
skilda skäl, får en annan övervakningsnämnd pröva sådana frågor.

Lag

(2006:432).

73 § Regeringen får beträffande en viss intagen besluta att ett ärende om
vistelse utanför anstalt skall överlämnas till regeringens prövning, om det
behövs med hänsyn till rikets säkerhet eller till risken för att den intagne un-
der verkställigheten medverkar till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148)
om straff för terroristbrott.

Lag (2006:432).

5 kap. Om överklagande

74 § Kriminalvårdens beslut i särskilda fall enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av 80 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut av Kriminalvården enligt denna lag får inte överklagas.

Lag

(2006:432).

background image

17

SFS 2007:109

75 § Ett beslut får inte överklagas enligt 74 § första stycket innan beslutet
har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den
beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av
ett beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om ompröv-
ning.

Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den en-

skildes nackdel.

Lag (2006:432).

76 § En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in till
Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den enskilde fick del av be-
slutet. I begäran om omprövning skall den enskilde ange vilket beslut som
avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär.

Lag (2006:432).

77 § Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning
har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvi-
sas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den enskilde fel-
aktig underrättelse om hur man begär omprövning.

Lag (2006:432).

78 § Kriminalvårdens beslut enligt 74 § första stycket överklagas till den
länsrätt inom vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte eller det fri-
vårdskontor är beläget där den enskilde var inskriven när det första beslutet i
ärendet fattades.

Lag (2006:432).

79 § Övervakningsnämndens beslut enligt 70 och 71 §§ överklagas hos
Kriminalvårdsnämnden.

Kriminalvårdsnämndens beslut får inte överklagas.

Lag (2006:432).

80 § Beslut i fråga om vistelse utanför anstalt för en intagen för vilken re-
geringen har meddelat ett förordnande enligt 31 § överklagas hos reger-
ingen.

Lag (2006:432).

6 kap. Övriga bestämmelser

81 § Kriminalvården får förordna en väktare i ett auktoriserat bevaknings-
företag att, inom ramen för sin anställning där, utföra vissa bevakningsupp-
drag när en intagen skall vistas utanför anstalten. Om det finns särskilda
skäl, får förordnandet även avse vissa bevakningsuppgifter inom anstalten. I
förordnandet skall uppdragets art och omfattning anges. Förordnandet får
återkallas.

Väktaren får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han på grund av sitt

uppdrag har fått veta om enskilds personliga förhållanden eller förhållanden
av betydelse för rikets säkerhet eller för beivrandet av brott. I det allmännas
verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).
Lag (2006:432).

82 § Den som olovligen till intagen överlämnar eller försöker överlämna
vapen eller annat som denne kan skada sig själv eller annan med, dömes till
böter eller fängelse i högst ett år, om ej gärningen är belagd med strängare
straff i brottsbalken.

background image

18

SFS 2007:109

Lämnar någon åt intagen alkoholhaltiga drycker eller andra berusnings-

medel eller sådan injektionsspruta eller kanyl som kan användas för insprut-
ning i människokroppen eller hjälper någon eljest intagen att komma åt så-
dana berusningsmedel eller föremål, dömes till böter eller fängelse i högst
sex månader, om ej gärningen eljest är i lag belagd med strängare straff.

Lag

(2006:432).

83 § Alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som
avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana
varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga va-
ror får omhändertas,

1. om de påträffas hos en intagen,
2. om en intagen får dem sig tillsända,
3. om de medförs av någon som skall tas in i kriminalvårdsanstalt, eller
4. om de annars påträffas inom anstalt och det inte finns någon känd ägare

till dem.

Kriminalvården skall låta förstöra eller sälja den omhändertagna egendo-

men enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket
lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas även i fråga om in-

jektionssprutor eller kanyler som kan användas för insprutning i människo-
kroppen eller i fråga om andra föremål som är särskilt ägnade att användas
för missbruk av eller annan befattning med narkotika.

Belopp, som erhållits vid försäljning av omhändertagen egendom, tillfal-

ler staten.

Pengar, som påträffas hos eller ankommer till en intagen i strid med vad

som är särskilt föreskrivet om intagnas rätt att inneha pengar, skall omhän-
dertas, om det inte är uppenbart oskäligt. Omhändertagna pengar skall ge-
nom Kriminalvårdens försorg göras räntebärande men får inte disponeras av
den intagne förrän vid anstaltsvistelsens slut, om det inte finns särskilda
skäl.

Lag (2006:432).

84 § Anträffas i andra fall än som avses i 83 § inom anstalten egendom
som kan antas bli tagen i beslag, får Kriminalvården omhänderta egendomen
i avvaktan på beslut i frågan. Omhändertagandet skall så snart som möjligt
anmälas till den som får besluta om beslag.

Lag (2006:432).

1. Denna lag

2 träder i kraft den 1 november 2006.

2. Äldre bestämmelser i 35 § gäller fortfarande i fråga om en intagen som

avtjänar straff vid lagens ikraftträdande. Har målsägande tidigare begärt att
bli underrättad enligt 35 § gäller dock bestämmelsen i sin nya lydelse.

1. Denna lag

3 träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om en verkställighet

enligt 33 a § som pågår vid ikraftträdandet, dels i fråga om en ansökan om
en placering enligt 34 § som har gjorts före ikraftträdandet.

2 2006:48.

3 2006:432.

background image

19

SFS 2007:109

3. En ansökan om att få avtjäna ett fängelsestraff enligt 33 a § som har

gjorts före ikraftträdandet skall anses som en ansökan om utökad frigång en-
ligt den nya 58 §.

4. En placering enligt 34 § som pågår vid ikraftträdandet skall efter ikraft-

trädandet anses som en vårdvistelse enligt den nya 56 §.

(Justitiedepartementet)

3*

SFS 2007:109–129

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007