SFS 2007:110 Förordning om ändring i förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor

070110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:893) om
marknadskontroll av varor;

utfärdad den 22 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 7 och 8 §§ förordningen (2005:893) om mark-

nadskontroll av varor samt bilagan till förordningen skall ha följande ly-
delse.

7 §

De myndigheter som utövar marknadskontroll, Kommerskollegium

och Tullverket skall vara representerade i rådet.

8 §

Rådets ordförande utser representanter för de myndigheter som avses i

7 § efter förslag från myndigheterna i fråga.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

Bilaga

Förteckning över myndigheter som utövar marknadskontroll

Arbetsmiljöverket
Boverket
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Järnvägsstyrelsen
Kemikalieinspektionen
Konsumentverket
Läkemedelsverket
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Radio- och TV-verket
Statens räddningsverk
Socialstyrelsen
Sjöfartsverket

SFS 2007:110

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

2

SFS 2007:110

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Vägverket