SFS 2007:111 Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

070111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om

ändring i lagen (1998:702) om garantipension;

utfärdad den 22 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1998:702) om ga-

rantipension

dels

att 3 kap. 6 § skall ha följande lydelse,

dels

att punkt 4 i övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse,

dels

att det i övergångsbestämmelserna skall införas en ny punkt, 5, av

följande lydelse.

3 kap.

6 §

2

Den som omedelbart före den kalendermånad då han eller hon fyllde

65 år hade rätt till hel sjukersättning i form av garantiersättning enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring eller hel särskild efterlevandepension en-
ligt lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevande-
pension och efterlevandestöd till barn skall, om det är förmånligare än en be-
räkning enligt 1�5 §§, som försäkringstid för garantipension tillgodoräknas
den försäkringstid som legat till grund för beräkning av sjukersättningen el-
ler den särskilda efterlevandepensionen.

4.

3

Bestämmelserna i 3 kap. 6 § skall gälla även i fråga om beräkning av

försäkringstid för garantipension för en kvinna som är född något av åren
1938�1944 och som med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen
(1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring haft rätt till
folkpension i form av änkepension vid utgången av år 2002 och därefter haft
rätt till änkepension eller garantipension till sådan pension enligt lagen
(2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn.

�r änkepensionen eller garantipensionen till sådan pension beräknad i

förhållande till det antal år för vilka tillgodoräknats pensionspoäng för till-
läggspension, skall försäkringstid för garantipension beräknas med samma
kvotdel av 40 års försäkringstid som svarar mot den kvotdel av 30 års tillgo-
doräknade pensionspoäng som änkepensionen eller garantipensionen till så-
dan pension beräknats på.

1

Prop. 2006/07:29, bet. 2006/07:SfU5, rskr. 2006/07:113.

2

Senaste lydelse 2002:209.

3

Senaste lydelse 2002:1078.

SFS 2007:111

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

2

SFS 2007:111

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5. Vid tillämpningen av 3 kap. 6 § skall för en försäkrad som haft rätt till

hel särskild efterlevandepension i förhållande till det antal år för vilka tillgo-
doräknats pensionspoäng för tilläggspension, försäkringstid för garantipen-
sion beräknas med samma kvotdel av 40 års försäkringstid som svarar mot
den kvotdel av 30 års tillgodoräknade pensionspoäng som den särskilda ef-
terlevandepensionen beräknats på.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)