SFS 2007:112 Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

070112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn;

utfärdad den 22 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 10 § och 6 kap. 11 § lagen

(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn skall ha
följande lydelse.

1 kap.

10 §

2

Inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension skall vid in-

gången av varje kalenderår räknas om i enlighet med bestämmelserna i
5 kap. 14 § första meningen lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension. Om dödsfallet inträffar ett år och efterlevandepensionen eller änke-
pensionen skall utges först från ett senare år, skall pensionen beräknas som
om den hade utgetts redan dödsfallsåret.

6 kap.

11 §

Om en änka, som är född under något av åren 1930–1953, har rätt till

änkepension och för samma månad får inkomstgrundad ålderspension enligt
6 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, skall änkepen-
sion utges endast i den mån den efter samordning enligt 1 kap. 6 § tredje
stycket överstiger ålderspensionen. Vid beräkning av änkans inkomstgrun-
dade ålderspension skall 6 kap. 2 § 1 samt 3 och 4 §§, 5 § första stycket, och
i förekommande fall 8 a och 12 §§, nämnda lag tillämpas.

En änka som avses i första stycket och som är född under något av åren

1930–1944 har dock, oavsett vad som anges i första stycket, rätt till änke-
pension med sådant belopp att denna, tillsammans med änkans inkomstgrun-
dade ålderspension, motsvarar en viss andel av summan av kvinnans in-
komstgrundade ålderspension beräknad enligt första stycket och den till-
läggspension för den avlidne mannen som avses i 5 § första stycket 1. Denna
andel utgör 60 procent om kvinnan är född år 1930, 58 procent om kvinnan
är född år 1931, 56 procent om kvinnan är född år 1932, 54 procent om kvin-
nan är född år 1933, 52 procent om kvinnan är född år 1934 och 50 procent
om kvinnan är född under något av åren 1935–1944. Änkepension får emel-

1

Prop. 2006/07:29, bet. 2006/07:SfU5, rskr. 2006/07:113.

2

Senaste lydelse 2002:214.

SFS 2007:112

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

2

SFS 2007:112

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

lertid inte med stöd av denna regel betalas ut med högre belopp än vad som
följer av 5 § första stycket 1.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)