SFS 2007:113 Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

070113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl.;

utfärdad den 22 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 21 och 27 §§ lagen (2001:761) om

bostadstillägg till pensionärer m.fl. skall ha följande lydelse.

21 §

2

Vid tillämpning av 20 § skall följande inkomster beaktas:

1. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 12 § första

stycket 1 och 2 efter avdrag för den skatte- och avgiftssats som följer av till-
lämplig skattetabell enligt 11 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483). Om
det för den bidragsberättigade inte kan beslutas någon tillämplig skattetabell
skall den skatte- och avgiftssats användas som följer av den skattetabell som
skulle ha varit tillämplig om sådant beslut hade kunnat fattas.

2. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 12 § första

stycket 3 efter avdrag med 30 procent.

3. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 15 § 1 efter

avdrag för den skatte- och avgiftssats som följer av bestämmelserna i 1 och 2
om inkomsten inte hade undantagits från beskattning i Sverige på grund av 3
kap. 9–14 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller skatteavtal.

4. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 15 § 2–4, 16

och 17 §§.

5. Bostadstillägg enligt 11 §.
Inkomsterna enligt första stycket 1–3 skall sammanlagda alltid anses ut-

göra lägst en tolftedel av det för den bidragsberättigade gällande beloppet
enligt 19 § efter avdrag för beräknad preliminär skatt enligt första stycket 1.
I fråga om makar skall inkomsterna för var och en av dem beräknas utgöra
hälften av deras sammanlagda inkomster. För den som är född 1938 eller se-
nare skall från och med den månad då han eller hon fyller 65 år inkomsterna,
i stället för de belopp som anges i 19 § första stycket, alltid anses utgöra
lägst en tolftedel av 2,13 gånger prisbasbeloppet för den som är ogift och 1,9
gånger prisbasbeloppet för den som är gift efter avdrag för beräknad prelimi-
när skatt enligt första stycket 1.

27 §

3

Bostadstillägg skall omprövas när något förhållande som bestämmer

tilläggets storlek har ändrats.

1

Prop. 2006/07:29, bet. 2006/07:SfU5, rskr. 2006/07:113.

2

Senaste lydelse 2006:366.

3

Senaste lydelse 2004:852.

SFS 2007:113

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

2

SFS 2007:113

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bostadstillägget får räknas om utan föregående underrättelse om den del

av årsinkomsten ändras som utgörs av en förmån som betalas ut av Försäk-
ringskassan, pension enligt utländsk lagstiftning, avtalspension eller motsva-
rande ersättning som följer av kollektivavtal. Detsamma skall gälla när änd-
ring sker av

– sådant belopp som avses i 19 §,
– preliminärt bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag, el-

ler

– taxeringsvärde för annan fastighet än sådan som avses i 16 § andra

stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfa-

rande beträffande bostadstillägg som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)