SFS 2007:117 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

070117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 15 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 18 § och 5 kap. 4 och 5 §§ förordningen

(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen skall ha följande ly-
delse.

Kap. 2

18 §

1

Ytterligare föreskrifter om utsättning och flyttning av fisk samt om

fiskodling och slakt av odlad fisk får meddelas av Fiskeriverket.

Fiskeriverket får föreskriva om undantag från 17 b § om det finns veten-

skapliga eller andra särskilda skäl.

Kap. 5

4 §

2

Fiskeriverket utövar tillsyn över efterlevnaden av EG:s förordningar

om den gemensamma fiskeripolitiken, föreskrifter som meddelas med stöd
av lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeri-
politiken och nationella bestämmelser om fiske. Sådan tillsyn innefattar
kontroll av efterlevnaden av bestämmelser om fiske vid landning av fisk
samt kvalitetskontroll av fisk och fiskprodukter.

Fiskeriverket får överlåta åt en annan myndighet att
1. kontrollera efterlevnaden av bestämmelser om fiske vid landning av

fisk,

2. vara mottagare av landningsanmälan och landningsdeklaration, och
3. kontrollera transportdokument.

5 §

3

Kustbevakningen kontrollerar inom sitt verksamhetsområde efterlev-

naden av bestämmelser om fiske.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2007.

1

Senaste lydelse 2003:253.

2

Senaste lydelse 2000:25.

3

Senaste lydelse 2000:25.

SFS 2007:117

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

2

SFS 2007:117

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)