SFS 2007:118 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)

070118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om de EG-bestämmelser som kompletteras av
djurskyddslagen (1988:534);

beslutat den 15 mars 2007.

Regeringen tillkännager

1

enligt 1 a § djurskyddslagen (1988:534) att föl-

jande bestämmelser i EG:s grundförordningar kompletteras av djurskyddsla-
gens bestämmelser.

Grundförordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de
delar de innehåller bestämmelser om djurskydd eller
djurskyddskontroll

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlev-
naden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

2. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd

av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om
ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr
1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1, Celex 32005R0001).

Grundförordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de
delar som anges i det följande

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, Celex 32004R0853)

� avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,
� avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,
� avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första me-

ningen i bilaga III,

� avsnitt I, kapitel IV, punkt 1 i bilaga III,
� avsnitt I, kapitel IV, punkt 5 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller

instruktioner om djurskydd,

� avsnitt I, kapitel IV, punkt 6 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,

1

Jfr prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

SFS 2007:118

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

2

SFS 2007:118

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

� avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller

instruktioner om djurskydd,

� avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III.
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet
av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att använ-
das som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854)

� artikel 4, vad gäller offentlig kontroll av djurskyddsbestämmelser,
� artikel 5.1 c och 5.3 d,
� avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a i bilaga I,
� avsnitt I, kapitel II, C i bilaga I,
� avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

� avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,
� avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

� avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäl-

ler djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2006:1037) om de EG-

bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534).

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)