SFS 2007:119 Förordning om ändring i förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän

070119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:831) om
mönstring av sjömän;

utfärdad den 22 mars 2007.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1984:831) om

mönstring av sjömän samt 1 § skall ha följande lydelse.

Mönstringsförordning

1 §

Mönstringslagen (1983:929) gäller inte för fartyg som används i väg-

verkets färjetrafik.

För intendenturpersonal som arbetar på fartyg som uteslutande används i

inre fart gäller mönstringslagen enbart i fråga om bestämmelserna i 18�
21 §§. Sjöfartsverket får i enskilda fall om det finns särskilda skäl besluta
om undantag från kraven i dessa bestämmelser för sådan intendenturperso-
nal som inte ingår i fartygets säkerhetsbesättning eller säkerhetsorganisation.

Med inre fart avses detsamma som i 1 kap. 3 § förordningen (1998:965)

om behörigheter för sjöpersonal.

Denna förordning träder i kraft den 17 april 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:119

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007