SFS 2007:1001 Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

071001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 4 § lagen (1976:380) om ar-

betsskadeförsäkring

2 skall upphöra att gälla vid utgången av år 2007.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Lagen omtryckt 1993:357.
Senaste lydelse av 8 kap. 4 § 2004:783.

SFS 2007:1001

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007