SFS 2007:1002 Lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

071002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:989) om
socialförsäkringsväsendet under krig och
krigsfara;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § samt rubriken närmast före 7 §

lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

2

skall upphöra att gälla vid utgången av år 2007.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse av 7 § 2004:813.

SFS 2007:1002

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007