SFS 2007:1003 Lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

071003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till
smittbärare;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 6 §§ i lagen (1989:225) om

ersättning till smittbärare skall ha följande lydelse.

4 §

2

Smittbärarpenning utges med ett belopp som motsvarar smittbärarens

sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vid tillämpning
av 3 kap. 4 § första stycket och 10 a § första stycket nämnda lag skall dock
gälla att smittbärarpenning utges även för den första dagen i ersättnings-
perioden.

Om smittbäraren inte är sjukpenningförsäkrad enligt lagen om allmän för-

säkring och inte heller skulle ha varit det om Försäkringskassan känt till
samtliga förhållanden, bestäms smittbärarpenningen till det belopp sjukpen-
ningen skulle ha utgjort om den hade beräknats enligt föreskrifterna i den la-
gen. Vid tillämpning av 3 kap. 4 § första stycket lagen om allmän försäkring
skall dock gälla att smittbärarpenning utges även för den första dagen i er-
sättningsperioden. Smittbärarpenning enligt detta stycke beräknas alltid utan
hänsyn till föreskrifterna i 3 kap. 10–10 b §§ nämnda lag. Som inkomst av
anställning får i fall som avses nu räknas även ersättning för eget arbete från
en arbetsgivare som är bosatt utomlands eller som är en utländsk juridisk
person, när arbetet har utförts i arbetsgivarens verksamhet utomlands.

6 §

3

Smittbärarpenningen skall minskas med följande förmåner i den ut-

sträckning förmånerna utges för samma tid:

1. sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen

(1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt person-
skadeskydd eller motsvarande äldre lagstiftning samt rehabiliteringspenning
enligt lagen om allmän försäkring,

2. havandeskapspenning och föräldrapenningförmåner enligt lagen om

allmän försäkring samt ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning
och ledighet för närståendevård,

3. livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring eller lagen om statligt

personskadeskydd eller motsvarande äldre författning som smittbäraren får
på grund av att han är smittbärare,

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse 2004:819.

3 Senaste lydelse 1994:1657.

SFS 2007:1003

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1003

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4. sjuklön eller annan ersättning enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.
Vad som föreskrivs i första stycket gäller även beträffande motsvarande

förmån som utges till smittbäraren på grundval av utländsk lagstiftning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i de fall som ersättningsärenden en-

ligt 21 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring alltjämt pågår.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)