SFS 2007:1004 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

071004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CBEADH+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CBEADI+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CBEADI+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CBEADH+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CBEADJ+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CBEADI+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CBEADH+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CBEADH+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:CBEADI+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CBEADI+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBEADH+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CBEADH+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CBEADH+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CBEADI+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CBEADH+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBEADH+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1991:1047) om sjukl�n;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1991:1047) om</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sjukl�n </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 2 � skall ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 10 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett avtal som inneb�r att arbetstagarens r�ttigheter enligt denna lag</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">upph�vs eller inskr�nks �r ogiltigt i den delen.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Utan hinder av f�rsta stycket f�r avvikelser g�ras fr�n 8 � andra stycket,</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">9 � och 10 a � f�rsta och andra styckena genom kollektivavtal som p� ar-<br/>betstagarsidan har slutits eller godk�nts av en s�dan central arbetstagarorga-<br/>nisation som avses i lagen (1976:580) om medbest�mmande i arbetslivet.<br/>Den n�rmare ber�kningen av sjukl�nens storlek enligt 6 � f�r ocks� best�m-<br/>mas p� det s�ttet. En arbetsgivare som �r bunden av ett s�dant kollektivavtal<br/>f�r till�mpa avtalet �ven p� arbetstagare som inte tillh�r den avtalsslutande<br/>arbetstagarorganisationen, under f�ruts�ttning att de syssels�tts i arbete som<br/>avses med avtalet och inte omfattas av n�got annat till�mpligt kollektivavtal.</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:584px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft10">En arbetsgivare f�r, om det finns s�rskilda sk�l f�r det, beg�ra att</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">arbetstagaren genom intyg av l�kare eller tandl�kare styrker neds�ttningen<br/>av arbetsf�rm�gan fr�n och med en tidigare dag i sjukperioden enligt 10 �<br/>f�rsta stycket 1 eller fr�n och med den f�rsta dagen av varje kommande<br/>sjukperiod enligt 10 � f�rsta stycket 2. En beg�ran som g�ller kommande<br/>sjukperioder f�r inte avse l�ngre tid �n ett �r. Intyget beh�ver inte inneh�lla<br/>n�rmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av. Arbetsgivarens<br/>beg�ran skall vara skriftlig.</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Har arbetstagaren utan godtagbart sk�l underl�tit att l�mna ett intyg i en-</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">lighet med beg�ran enligt f�rsta stycket, �r arbetsgivaren inte skyldig att<br/>utge sjukl�n f�r den del av den aktuella sjukl�neperioden f�r vilken det sak-<br/>nas s�dant intyg.</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en fr�ga som avses i f�rsta stycket regleras i ett kollektivavtal som av-</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ses i 2 � andra stycket, till�mpas inte best�mmelserna i f�rsta och andra<br/>styckena. </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008 och till�mpas p� en sjukl�ne-</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">period som b�rjar efter ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2007:1004</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1004</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">CRISTINA HUSMARK PEHRSSON</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1991:1047) om sjukl�n;

utf�rdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1991:1047) om

sjukl�n

dels att 2 � skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 10 a �, av f�ljande lydelse.

2 �

Ett avtal som inneb�r att arbetstagarens r�ttigheter enligt denna lag

upph�vs eller inskr�nks �r ogiltigt i den delen.

Utan hinder av f�rsta stycket f�r avvikelser g�ras fr�n 8 � andra stycket,

9 � och 10 a � f�rsta och andra styckena genom kollektivavtal som p� ar-
betstagarsidan har slutits eller godk�nts av en s�dan central arbetstagarorga-
nisation som avses i lagen (1976:580) om medbest�mmande i arbetslivet.
Den n�rmare ber�kningen av sjukl�nens storlek enligt 6 � f�r ocks� best�m-
mas p� det s�ttet. En arbetsgivare som �r bunden av ett s�dant kollektivavtal
f�r till�mpa avtalet �ven p� arbetstagare som inte tillh�r den avtalsslutande
arbetstagarorganisationen, under f�ruts�ttning att de syssels�tts i arbete som
avses med avtalet och inte omfattas av n�got annat till�mpligt kollektivavtal.

10 a �

En arbetsgivare f�r, om det finns s�rskilda sk�l f�r det, beg�ra att

arbetstagaren genom intyg av l�kare eller tandl�kare styrker neds�ttningen
av arbetsf�rm�gan fr�n och med en tidigare dag i sjukperioden enligt 10 �
f�rsta stycket 1 eller fr�n och med den f�rsta dagen av varje kommande
sjukperiod enligt 10 � f�rsta stycket 2. En beg�ran som g�ller kommande
sjukperioder f�r inte avse l�ngre tid �n ett �r. Intyget beh�ver inte inneh�lla
n�rmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av. Arbetsgivarens
beg�ran skall vara skriftlig.

Har arbetstagaren utan godtagbart sk�l underl�tit att l�mna ett intyg i en-

lighet med beg�ran enligt f�rsta stycket, �r arbetsgivaren inte skyldig att
utge sjukl�n f�r den del av den aktuella sjukl�neperioden f�r vilken det sak-
nas s�dant intyg.

Om en fr�ga som avses i f�rsta stycket regleras i ett kollektivavtal som av-

ses i 2 � andra stycket, till�mpas inte best�mmelserna i f�rsta och andra
styckena.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008 och till�mpas p� en sjukl�ne-

period som b�rjar efter ikrafttr�dandet.

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

SFS 2007:1004

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1004

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

P� regeringens v�gnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;