SFS 2007:1005 Lag om upphävande av lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

071005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1993:16) om försäkring
mot vissa semesterlönekostnader;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1993:16) om försäkring mot

vissa semesterlönekostnader skall upphöra att gälla vid utgången av år 2007.

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för kostnader som hänför sig

till semesterlönegrundande frånvaro som avser tid före upphävandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

SFS 2007:1005

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007