SFS 2007:1006 Lag om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

071006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:389) om
assistansersättning;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (1993:389) om assis-

tansersättning

2 skall upphöra att gälla vid utgången av år 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse av 13 § 2004:827.

SFS 2007:1006

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007