SFS 2007:1007 Lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

071007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för
vissa försäkringsavtal;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1993:645) om tillämplig

lag för vissa försäkringsavtal skall ha följande lydelse.

4 §

2

Lagen gäller inte återförsäkring eller försäkring som avses i lagen

(1962:381) om allmän försäkring, lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-
derspension, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1976:380)
om arbetsskadeförsäkring eller lagen (1991:1047) om sjuklön.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse 1998:698.

SFS 2007:1007

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007