SFS 2007:1008 Lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

071008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

)
Lag
om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 a och 29 a §§ lagen (1993:737)

om bostadsbidrag skall ha följande lydelse.

21 a §

2

Preliminärt bostadsbidrag beräknas efter en uppskattad bidrags-

grundande inkomst och skall så nära som möjligt motsvara det slutliga bo-
stadsbidrag som kan antas komma att bestämmas enligt denna lag.

Vid tillämpningen av 21 § andra stycket skall bostadsbidraget dock beräk-

nas som om barnet fortfarande levde och grundas på barnets ekonomiska
förhållanden månaden före dödsfallet.

Preliminärt bostadsbidrag betalas ut med ett månadsbelopp, som avrundas

nedåt till närmast jämna hundratal kronor.

29 a §

3

Om sökandens taxering eller studiemedel i form av studiebidrag

ändras efter det att slutligt bostadsbidrag bestämts och ändringen innebär att
bostadsbidraget skulle ha varit högre eller lägre, skall ett nytt slutligt bo-
stadsbidrag bestämmas, om sökanden begär det eller om Försäkringskassan
tar upp frågan.

En fråga om nytt slutligt bostadsbidrag enligt denna paragraf får inte tas

upp efter utgången av femte året efter det taxeringsår som taxeringsbeslutet
avser eller sjätte året efter det att studiebidraget lämnades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas på bostadsbidrag

som avser tid efter utgången av år 2007.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse 1999:1362.

3 Senaste lydelse 2005:465.

SFS 2007:1008

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007