SFS 2007:1010 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

071010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension

2

dels att 13 kap. 14 och 22 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 13 kap. 7, 9, 11, 12 och 19 §§ samt 15 kap. 4 § skall ha följande

lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 13 kap. 17 b §, av följande

lydelse.

13 kap.

7 §

3

Ett beslut enligt denna lag skall ändras om det föranleds av en ändring

som gjorts i beräkningsunderlaget för beslutet eller av en ändring av ett be-
slut enligt skattebetalningslagen (1997:483) som avser egenavgift. Det-
samma gäller om det efter en ändring av taxeringen står klart att pensionsrätt
för premiepension, till följd av bestämmelserna i 4 kap. 5 §, inte skulle ha
tillgodoräknats.

Ett beslut om pensionsrätt och pensionspoäng skall också ändras när det

följer av bestämmelserna i 4 kap. 4 § eller 8 § andra stycket om obetalda av-
gifter.

Den som beslutet avser skall skriftligen underrättas om ändringen och om

hur man begär omprövning av beslutet.

9 §

4

Ett beslut enligt denna lag skall omprövas om den som beslutet avser

begär det eller om det finns andra skäl. Omprövning skall dock inte göras av
beslut som meddelats enligt 11 eller 13 §.

Om, vid omprövning av ett beslut om pensionsrätt eller pensionspoäng,

prövning skall göras av den pensionsgrundande inkomst som legat till grund
för beslutet, skall Försäkringskassan överlämna ärendet i den delen till Skat-
teverket som skall ompröva beslutet om denna inkomst. Den enskildes begä-

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse av
13 kap. 14 § 2004:784
13 kap. 22 § 2004:784.

3 Senaste lydelse 2000:782.

4 Senaste lydelse 2004:784. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2007:1010

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1010

ran om omprövning skall i ett sådant fall även anses som en begäran om om-
prövning av pensionsgrundande inkomst enligt 2 kap.

11 §

5

Den som vill begära omprövning enligt 9 eller 10 § skall göra detta

skriftligen. Begäran om omprövning av ett beslut enligt 2 kap. skall ha kom-
mit in till Skatteverket före utgången av femte året efter det fastställelseår
som beslutet avser. Begäran om omprövning av ett beslut enligt 3 eller 4
kap. skall ha kommit in till Försäkringskassan före utgången av året efter det
fastställelseår som beslutet avser. I fråga om annat beslut skall begäran om
omprövning ha kommit in inom två månader från det att den som begär om-
prövningen fick del av beslutet.

Gör den som begär omprövning sannolikt att han eller hon inte inom två

månader före utgången av den tid som anges i första stycket andra och tredje
meningarna har fått kännedom om ett beslut eller annan handling med upp-
gift om vad som har beslutats, skall begäran om omprövning i stället ha
kommit in inom två månader från den dag då den som begär omprövningen
fick sådan kännedom.

12 §

6

Om en begäran om omprövning av ett beslut har kommit in till Pre-

miepensionsmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan eller en allmän
förvaltningsdomstol, som inte har fattat beslutet, skall begäran om ompröv-
ning sändas till den myndighet som har meddelat beslutet. Har begäran kom-
mit in till någon av de nämnda myndigheterna inom den tid som anges i
11 §, skall den anses som inkommen i rätt tid.

17 b §

Det som sägs om Försäkringskassan och det allmänna ombudet i

15, 17, 19, 20 och 22 a §§ skall, när det gäller omprövning och överklagande
av beslut om pensionsgrundande inkomst enligt 2 kap., i stället avse Skatte-
verket och det allmänna ombudet hos Skatteverket enligt lagen (2003:643)
om allmänt ombud hos Skatteverket.

19 §

7

Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut enligt 2–4 kap. skall

överklagandet ha kommit in före utgången av året efter fastställelseåret. Om
beslutet har meddelats efter den 31 oktober året efter det fastställelseår som
beslutet avser, får överklagandet dock komma in inom två månader från den
dag då det överklagade beslutet meddelades.

Överklagar det allmänna ombudet ett annat beslut som meddelats enligt

denna lag skall överklagandet ha kommit in inom två månader från den dag
då beslutet meddelades.

För överklagande enligt första och andra styckena gäller bestämmelserna i

12 §.

15 kap.

4 §

8

Om den försäkrade har debiterats slutlig skatt, skall underrättelse om

Skatteverkets beslut om pensionsgrundande inkomst enligt 2 kap. ske på be-

5 Senaste lydelse 2004:784.

6 Senaste lydelse 2004:784.

7 Senaste lydelse 2004:784.

8 Senaste lydelse 1999:802.

background image

3

SFS 2007:1010

skedet om slutlig skatt. I annat fall skall underrättelse ske genom särskilt be-
sked senast den 15 december fastställelseåret. Av underrättelsen skall
framgå hur man begär omprövning av beslutet.

Den försäkrade skall skriftligen underrättas om Försäkringskassans beslut

om pensionsgrundande belopp, pensionsrätt och pensionspoäng enligt 3 och
4 kap. senast den 31 mars året efter fastställelseåret. Av underrättelsen skall
framgå hur man begär omprövning av beslutet.

Underrättelser enligt första och andra styckena behöver inte sändas till

den som inte är bosatt i Sverige och vars adress är okänd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. I fråga om omprövning och

överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre be-
stämmelser.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007