SFS 2007:1011 Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension

071011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:702) om garantipension;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1998:702) om

garantipension skall ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

2

För beslut om garantipension gäller i tillämpliga delar följande be-

stämmelser om beslut om pension i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension:

– 13 kap. 4–6 §§ om beslut,
– 13 kap. 9 § första stycket, 11 § första stycket, 12 §, 13 § första och an-

dra styckena samt 15 och 16 §§ om omprövning, och

– 13 kap. 17, 17 a och 18 §§, 19 § andra och tredje styckena, 20, 21, 22 a

samt 23 §§ om överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse 2004:840.

SFS 2007:1011

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007