SFS 2007:1012 Lag om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

071012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:703) om
handikappersättning och vårdbidrag;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § lagen (1998:703) om handi-

kappersättning och vårdbidrag

2 skall upphöra att gälla vid utgången av år

2007.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse av 21 § 2004:841.

SFS 2007:1012

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007