SFS 2007:1013 Lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

071013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799);

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att punkt 9 i övergångsbestämmel-

serna till socialförsäkringslagen (1999:799)

2 skall upphöra att gälla vid ut-

gången av år 2007.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse av punkt 9 2000:1412.

SFS 2007:1013

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007