SFS 2007:1014 Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

071014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 4 § lagen (2000:461) om

efterlevandepension och efterlevandestöd till barn skall ha följande lydelse.

8 kap.

4 §

2

För omprövning och överklagande av ett beslut om efterlevandepen-

sion eller efterlevandestöd till barn gäller i tillämpliga delar följande bestäm-
melser om pension i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

– 13 kap. 9 § första stycket samt 11–13, 15 och 16 §§ om omprövning,

och

– 13 kap. 17, 17 a och 18 §§, 19 § andra och tredje styckena, 20, 21, 22 a

samt 23 §§ om överklagande.

Bestämmelsen i 13 kap. 13 § andra stycket lagen om inkomstgrundad ål-

derspension skall gälla även i fall då den avlidne har lämnat oriktiga uppgif-
ter eller underlåtit att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse 2004:848.

SFS 2007:1014

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007