SFS 2007:1015 Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

071015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CBEFFD+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CBEFFE+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CBEFFE+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CBEFFD+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CBEFFE+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CBEFFD+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CBEFFD+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CBEFFE+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CBEFFE+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBEFFD+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CBEFFD+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CBEFFD+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CBEFFE+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CBEFFD+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBEFFD+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:462) om inf�rande av <br/>lagen (2000:461) om efterlevandepension och <br/>efterlevandest�d till barn;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 8 � lagen (2000:462) om inf�rande</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandest�d till barn<br/>skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:391px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10">En efterlevande som vid utg�ngen av �r 2002 uppb�r eller hade r�tt till</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">folkpension eller till�ggspension i form av s�rskild efterlevandepension en-<br/>ligt lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring och som alltj�mt uppfyller f�rut-<br/>s�ttningarna i 8 kap. 610 �� och 14 kap. 5 � samma lag i paragrafernas ly-<br/>delse f�re den 1 januari 2003 har r�tt till s�rskild efterlevandepension och<br/>garantipension till s�dan pension enligt best�mmelserna i denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om efterlevande som avses i denna paragraf och som i december</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">2002 uppb�r partiell s�rskild efterlevandepension skall pensionen ber�knas<br/>och utges enligt f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">med 85 procent av hel s�rskild efterlevandepension och garantipension till</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">den som haft tre fj�rdedelar av hel s�rskild efterlevandepension,</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">med 65 procent av hel s�rskild efterlevandepension och garantipension till</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">den som haft halv s�rskild efterlevandepension,</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">med 28 procent av hel s�rskild efterlevandepension och garantipension till</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">den som haft en fj�rdedel av hel s�rskild efterlevandepension.</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ber�kningen av s�rskild efterlevandepension skall g�lla vad som f�re-</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">skrivs i 6 � tredjefemte styckena. Den efterlevande skall vidare ha r�tt till<br/>garantipension som ber�knas enligt best�mmelserna i 7 � tredjesjunde<br/>styckena. D�rvid skall vad som d�r s�gs om omst�llningspension avse s�r-<br/>skild efterlevandepension.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 8 kap. 12 � lagen om allm�n f�rs�kring i deras lydelse</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�re den 1 januari 2003 skall g�lla �ven efter utg�ngen av �r 2002. D�rvid<br/>skall med s�rskild efterlevandepension likst�llas s�rskild efterlevandepen-<br/>sion och garantipension till s�dan pension ber�knad enligt andra och tredje<br/>styckena och med f�rtidspension skall likst�llas sjukers�ttning och aktivi-<br/>tetsers�ttning enligt 7 kap. lagen om allm�n f�rs�kring. Minskning skall<br/>g�ras i f�rsta hand p� garantipension och d�refter p� beloppet enligt 6 �<br/>tredje stycket 2 f�re minskning av annan s�rskild efterlevandepension.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2002:215.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:1015</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1015</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om den efterlevande har �lderspension enligt lagen (1998:674) om in-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">komstgrundad �lderspension utges inte s�rskild efterlevandepension.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r efterlevande som avses i denna paragraf skall g�lla vad som f�re-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">skrivs dels om omst�llningspension och garantipension till s�dan pension i<br/>1, 7 och 8 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevande-<br/>st�d till barn, dels om s�rskild efterlevandepension i 16 kap. 1 � tredje och<br/>femte styckena, 2, 3, 7 a, 8 och 9 �� samt 20 kap. 3 � lagen om allm�n f�r-<br/>s�kring i paragrafernas lydelse f�re den 1 januari 2003.</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:246px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">CRISTINA HUSMARK PEHRSSON</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:462) om inf�rande av
lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandest�d till barn;

utf�rdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 8 � lagen (2000:462) om inf�rande

av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandest�d till barn
skall ha f�ljande lydelse.

8 �

2

En efterlevande som vid utg�ngen av �r 2002 uppb�r eller hade r�tt till

folkpension eller till�ggspension i form av s�rskild efterlevandepension en-
ligt lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring och som alltj�mt uppfyller f�rut-
s�ttningarna i 8 kap. 610 �� och 14 kap. 5 � samma lag i paragrafernas ly-
delse f�re den 1 januari 2003 har r�tt till s�rskild efterlevandepension och
garantipension till s�dan pension enligt best�mmelserna i denna paragraf.

I fr�ga om efterlevande som avses i denna paragraf och som i december

2002 uppb�r partiell s�rskild efterlevandepension skall pensionen ber�knas
och utges enligt f�ljande:

med 85 procent av hel s�rskild efterlevandepension och garantipension till

den som haft tre fj�rdedelar av hel s�rskild efterlevandepension,

med 65 procent av hel s�rskild efterlevandepension och garantipension till

den som haft halv s�rskild efterlevandepension,

med 28 procent av hel s�rskild efterlevandepension och garantipension till

den som haft en fj�rdedel av hel s�rskild efterlevandepension.

Vid ber�kningen av s�rskild efterlevandepension skall g�lla vad som f�re-

skrivs i 6 � tredjefemte styckena. Den efterlevande skall vidare ha r�tt till
garantipension som ber�knas enligt best�mmelserna i 7 � tredjesjunde
styckena. D�rvid skall vad som d�r s�gs om omst�llningspension avse s�r-
skild efterlevandepension.

Best�mmelserna i 8 kap. 12 � lagen om allm�n f�rs�kring i deras lydelse

f�re den 1 januari 2003 skall g�lla �ven efter utg�ngen av �r 2002. D�rvid
skall med s�rskild efterlevandepension likst�llas s�rskild efterlevandepen-
sion och garantipension till s�dan pension ber�knad enligt andra och tredje
styckena och med f�rtidspension skall likst�llas sjukers�ttning och aktivi-
tetsers�ttning enligt 7 kap. lagen om allm�n f�rs�kring. Minskning skall
g�ras i f�rsta hand p� garantipension och d�refter p� beloppet enligt 6 �
tredje stycket 2 f�re minskning av annan s�rskild efterlevandepension.

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse 2002:215.

SFS 2007:1015

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1015

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Om den efterlevande har �lderspension enligt lagen (1998:674) om in-

komstgrundad �lderspension utges inte s�rskild efterlevandepension.

F�r efterlevande som avses i denna paragraf skall g�lla vad som f�re-

skrivs dels om omst�llningspension och garantipension till s�dan pension i
1, 7 och 8 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevande-
st�d till barn, dels om s�rskild efterlevandepension i 16 kap. 1 � tredje och
femte styckena, 2, 3, 7 a, 8 och 9 �� samt 20 kap. 3 � lagen om allm�n f�r-
s�kring i paragrafernas lydelse f�re den 1 januari 2003.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;