SFS 2007:1016 Lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna

071016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:125) om överföring av
värdet av pensionsrättigheter till och från
Europeiska gemenskaperna;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (2002:125) om överfö-

ring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
skall ha följande lydelse.

13 §

2

För Försäkringskassans beslut i ärenden enligt denna lag gäller i till-

lämpliga delar följande bestämmelser om beslut om pension i lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

– 13 kap. 9 § första stycket samt 10–13, 15 och 16 §§ om omprövning,

och

– 13 kap. 17, 17 a och 18 §§, 19 § andra och tredje styckena, 20, 21, 22 a

samt 23 §§ om överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse 2004:854.

SFS 2007:1016

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007