SFS 2007:1017 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

071017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (2003:1210) om finan-

siell samordning av rehabiliteringsinsatser skall ha följande lydelse.

9 §

Förbundsordningen skall ange

1. samordningsförbundets namn och den ort där förbundet skall ha sitt

säte, förbundets medlemmar och ändamål,

2. förbundets organisation,
3. antalet ledamöter och ersättare i styrelsen och hur förbundsmedlem-

marna skall vara representerade samt mandattiden om den skall vara kortare
än fyra år,

4. de uppgifter förbundet skall få fullgöra enligt 7 § och den beslutande-

rätt förbundet enligt samma bestämmelse skall ha,

5. om en förbundsmedlem skall ha rätt att väcka ärenden i styrelsen,
6. om det för beslut skall krävas kvalificerad majoritet i styrelsen och för

vilka ärenden detta skall gälla,

7. var förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden skall anslås,
8. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder och

fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna, allt i förhål-
lande till de andelar som medlemmarna skall bidra med enligt 5 §,

9. eventuella begränsningar av förbundets rätt enligt 21 § till skuldsätt-

ning genom sedvanliga krediter,

10. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi

och verksamhet,

11. föreskrifter om förbundets budgetprocess,
12. mandattiden för revisorer som utses enligt 25 §,
13. i fråga om förbund med en eller flera gemensamma revisorer för kom-

muner och landsting, på vilket sätt de gemensamma revisorerna skall utses
och vilken av förbundsmedlemmarna som skall utse dem,

14. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,
15. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och

upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när
förbundet upplöses,

16. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar,

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

SFS 2007:1017

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1017

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna

och ersättarna i styrelsen samt till revisorerna, och

18. vad förbundsmedlemmarna i övrigt anser nödvändigt för att ordna de

ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess medlemmar samt för-
bundets förhållanden i fråga om ekonomi och förvaltning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Under löpande mandattid får en gemensam revisor utses med stöd av

den nya bestämmelsen i 9 § 13, om de nuvarande revisorer som har utsetts
av kommun- eller landstingsfullmäktige önskar avgå och det inte finns sär-
skilda skäl mot att befria de sistnämnda revisorerna från sitt uppdrag.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)