SFS 2007:1018 Lag om ändring i lagen (2007:411) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

071018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:411) om ändring i lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:1210) om fi-

nansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

dels att 25 § i stället för dess lydelse enligt lagen (2007:411) om ändring i

nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2007:411) om ändring i nämna lag ska ha följande lydelse.

25 §

2

Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt sty-

relsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems
räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkrings-
kassan utse en gemensam revisor. Revisorer ska såvitt avser kommun och
landsting utses av kommun- och landstingsfullmäktige. När kommun- och
landstingsfullmäktige utser revisorer ska 14 § denna lag samt 4 kap. 5 § och
6 § första–tredje styckena kommunallagen (1991:900) tillämpas på motsva-
rande sätt. Var och en av de samverkande kommunerna och landstinget kan
träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer.
När en eller flera gemensamma revisorer utses ska 4 kap. 23 a § andra
stycket kommunallagen tillämpas på motsvarande sätt.

För granskning av ett nybildat förbund ska revisor utses senast när förbun-

det bildas och avse tiden från tidpunkten för utseendet till dess nästa mandat-
tid för revisorer börjar.

Arvoden till samtliga revisorer ska betalas av samordningsförbundet, om

inte annat anges i förbundsordningen. Om förbundsmedlemmarna enligt för-
bundsordningen ska betala arvode till revisorerna, ska i stället Försäkrings-
kassan betala arvodet till den för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
gemensamma revisorn.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De nya bestämmelserna i 25 § om vem som ska utse revisor för Försäk-

ringskassan och Arbetsförmedlingen tillämpas från och med räkenskapsåret
2008.

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse 2004:793.

SFS 2007:1018

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1018

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

3. Äldre bestämmelser i 25 § tillämpas på arvode som avser granskning

till och med räkenskapsåret 2007. Vad som därvid föreskrivs om länsarbets-
nämnden ska i stället gälla Arbetsförmedlingen.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;