SFS 2007:1019 Förordning med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

071019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande

Uppgifter

1 §

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar ärenden enligt 7 kap. 1 §

lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Myndigheten ska genom kontroll av den anmälda vården och genom in-

formation om verksamheten medverka till att stärka patientsäkerheten inom
hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

2 §

Myndigheten ska informera Socialstyrelsen om ärenden och beslut

som det kan vara av betydelse för Socialstyrelsen att ha kännedom om.

Ledning

3 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

4 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns An-

svarsnämnden.

Ansvarsnämnden har till uppgift att, enligt lagen (1998:531) om yrkes-

verksamhet på hälso- och sjukvårdens område, pröva ärenden om

1. disciplinpåföljd,
2. prövotid,
3. återkallelse av legitimation och annan behörighet,
4. begränsning av förskrivningsrätt, och
5. ny legitimation.

5 §

Ansvarsnämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §

Generaldirektören är myndighetschef och ordförande i Ansvarsnämn-

den.

SFS 2007:1019

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1019

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 §

I 7 kap. 2 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-

vårdens område finns bestämmelser om ordförande och ledamöter i ansvars-
nämnden.

Av ansvarsnämndens ledamöter utses
1. en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
2. en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
3. en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,
4. en efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation, och
5. de fyra återstående ledamöterna bland personer som kan anses särskilt

företräda allmänhetens intresse.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.
Har förslag till ledamot eller ersättare inte lämnats, ska tillräckligt antal

ledamöter och ersättare ändå utses.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:571) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)