SFS 2007:1020 Förordning med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

071020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Myndigheten för
internationella adoptionsfrågor;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har till uppgift att

skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige.

Myndigheten ansvarar för de uppgifter som åligger myndigheten enligt
1. lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonven-

tionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,

2. lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling och
3. förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.
Myndigheten fullgör de uppgifter som centralmyndighet som anges i av-

talet den 4 februari 2004 mellan Konungariket Sverige och den Socialistiska
republiken Vietnam.

Myndigheten fördelar statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslut-

ningar och till organisationer för adopterade.

2 §

Myndigheten ska i sin verksamhet beakta Förenta nationernas konven-

tion om barnets rättigheter.

3 §

Myndigheten ska särskilt

– övervaka att de svenska auktoriserade sammanslutningarnas arbete med

internationell adoptionsförmedling sker i enlighet med lag och principen om
barnets bästa, såsom denna har kommit till uttryck i Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter och i 1993 års Haagkonvention om skydd
av barn och samarbete vid internationella adoptioner samt på ett etiskt god-
tagbart sätt i övrigt,

– följa den internationella utvecklingen på sitt område och samla informa-

tion i frågor som rör adoption av utländska barn,

– följa utvecklingen av kostnaderna för adoption av utländska barn,
– bedriva informationsverksamhet samt lämna upplysningar och biträde åt

myndigheter och organisationer.

Därutöver får myndigheten förhandla med myndigheter och organisatio-

ner i andra länder om frågor inom myndighetens verksamhetsområde.

SFS 2007:1020

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1020

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Rapportering

4 §

Myndigheten ska i sin årsredovisning rapportera om utvecklingen

inom myndighetens verksamhetsområde, belysa aktuella problem och redo-
visa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit.

Samverkan

5 §

Myndigheten ska samråda med de adopterades organisationer samt

med Socialstyrelsen och andra myndigheter och organisationer vars verk-
samhet berör internationella adoptionsfrågor.

Ledning

6 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

9 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

10 §

Myndighetens beslut enligt 1 § fjärde stycket får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2004:1145) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptions-
frågor ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)