SFS 2007:1021 Förordning med instruktion för Barnombudsmannen

071021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Barnombudsmannen;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter m.m.

1 §

I lagen (1993:335) om Barnombudsman finns bestämmelser om Barn-

ombudsmannens uppgifter, förordnande, organisation m.m.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

3 §

Barnombudsmannen är myndighetschef.

�rendenas handläggning

4 §

�rendena avgörs av ombudsmannen.

Undantag från myndighetsförordningen

5 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

23 § första stycket om anställningar och uppdrag, och
24 § om ställföreträdare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 då förordningen

(2002:379) med instruktion för Barnombudsmannen ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

SFS 2007:1021

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007