SFS 2007:1026 Förordning med instruktion för Rikstrafiken

071026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Rikstrafiken;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Uppgifter

1 § Rikstrafiken ska verka för utveckling och samordning av den inter-
regionala kollektiva persontrafiken samt för att de transportpolitiska målen
uppnås.

Rikstrafiken ska följa kollektivtrafikens utveckling och särskilt kartlägga

brister i den interregionala kollektiva persontrafiken.

2 § Rikstrafiken ansvarar för statens avtal om transportpolitiskt motiverad
interregional kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i annan regi och
där det saknas förutsättningar för kommersiell drift.

Rikstrafiken får svara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad in-

ternationell kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmän-
nens regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift.

I de avtal som Rikstrafiken svarar för ska Rikstrafiken väga in behovet av

funktionella arbetsmarknadsregioner.

3 § Rikstrafiken ska också

1. genom överläggningar med övriga berörda parter främja frivilliga sam-

verkanslösningar,

2. verka för att information, tidtabeller och biljettsystem för kollektiv per-

sontrafik samordnas,

3. verka för att handikappanpassningen av kollektiva färdmedel samord-

nas mellan samtliga trafikslag,

4. verka för att jämställdhetsaspekter beaktas inom kollektivtrafikområ-

det,

5. ansvara för statens avtal om linjesjöfart till Gotland.

Ledning

4 § Rikstrafiken leds av en styrelse.

5 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

1 Jfr prop. 1997/98:56, 1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266.

SFS 2007:1026

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1026

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Anställningar

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Särskilt organ

7 § Hos Rikstrafiken ska det finnas en rådgivande delegation för handi-
kappfrågor.

Den rådgivande delegationen för handikappfrågor har till uppgift att bistå

Rikstrafiken i frågor om handikappanpassning som är av större vikt.

8 § Den rådgivande delegationen för handikappfrågor består av en företrä-
dare för Rikstrafiken, som ska vara ordförande, samt företrädare för Vägver-
ket, Banverket, Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen och Boverket. Dessutom
får företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska lokaltrafik-
föreningen, Hjälpmedelsinstitutet, Handikappförbundens samarbetsorgan,
De handikappades riksförbund, Synskadades riksförbund och Sveriges dö-
vas riksförbund ingå i delegationen.

9 § I den rådgivande delegationen för handikappfrågor får även företrädare
för andra myndigheter och organisationer ingå i särskilda fall.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1999:279) med instruktion för Rikstrafiken ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)