SFS 2007:1027 Förordning med instruktion för Banverket

071027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Banverket;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Banverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela järnvägstran-
sportsystemet. Sektorsansvaret omfattar även tunnelbane- och spårvägssys-
tem.

Banverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.
Verket ska inom ramen för sitt sektorsansvar vara samlande, stödjande

och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

2 § Banverket ska särskilt verka för att

1. järnvägstransportsystemet är tillgängligt, trafiksäkert, framkomligt,

effektivt och miljöanpassat,

2. trafiksäkerhetsarbetet inom de svenska järnvägssystemen samordnas,
3. den spårbundna kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks och att den

lokala, regionala, interregionala och internationella järnvägstrafiken sam-
ordnas,

4. hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom järnvägs-

transportsystemet,

5. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och demonstra-

tionsverksamhet inom järnvägstransportsystemet planeras, initieras, genom-
förs, dokumenteras och utvärderas samt att resultatet av detta sprids,

6. trafikinformationen före, under och efter en järnvägstransport förbätt-

ras, samt

7. tillvarata Sveriges intressen i det internationella arbete som rör järn-

vägstransportsystemet.

3 § Banverket ska

1. leda och följa upp utvecklingen inom järnvägssektorn samt bistå rege-

ring och riksdag i frågor som berör hela järnvägstransportsystemet,

2. ansvara för fördelning och tillsyn av statliga bidrag till trafikhuvudmän,

samt

3. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförval-

tare till en beskrivning av det svenska järnvägsnätet.

SFS 2007:1027

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1027

4 § Banverket ska, om inte något annat beslutats, vara infrastrukturförval-
tare enligt järnvägslagen (2004:519) för de järnvägsnät som tillhör staten.
Uppgiften innefattar drift, förvaltning, kapacitetstilldelning och trafikled-
ning.

5 § Banverket ska i mars månad varje år till regeringen lämna en redovis-
ning, analys och utvärdering av utvecklingen inom de områden som omfat-
tas av verkets sektorsansvar.

6 § Banverket ska presentera och analysera individbaserad statistik utifrån
kön, om det inte finns särskilda skäl emot detta.

7 § Banverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverk-
samhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt.

Banverket får dessutom utföra andra uppdrag inom ban-, el-, signal- och

teleområdet som rör vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, byggnader och
därmed jämförbara objekt. I utomnordiska länder får uppdragsverksamheten
endast bedrivas i begränsad omfattning.

8 § Banverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag
för tillämpningen av 3�5 kap. miljöbalken och av plan- och bygglagen
(1987:10).

9 § Banverket ska pröva sådana frågor om tillstånd om enskilda järnvägar
som anges i 9 § första stycket andra meningen lagen (1970:995) om infö-
rande av nya jordabalken.

10 § Banverket får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för per-
sonskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om hand-
läggning av skadeståndsanspråk mot staten ska handläggas av Justitiekans-
lern. Bestämmelserna i 11�13 §§ i den förordningen gäller för Banverket i
ärenden om reglering av personskada.

Samverkan

11 § Bestämmelser om Banverkets medverkan i totalförsvaret finns i för-
ordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksam-

heten ska Banverket samråda med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndig-
heten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

12 § Banverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det mil-
jömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vil-
ken rapportering som behövs.

Ledning

13 § Banverket leds av en styrelse.

14 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio personer.

background image

3

SFS 2007:1027

15 § Banverkets styrelse ska utöver vad som anges i myndighetsförord-
ningen (2007:515) fastställa förslag till banhållningsplan för de järnvägsnät
som förvaltas av Banverket.

Anställningar

16 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

17 § Vid Banverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 § Banverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

�verklagande

19 § Banverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden får över-
klagas hos regeringen om något annat inte följer av andra föreskrifter än
22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som särskilt hän-
visar till 22 a § förvaltningslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1998:1392) med instruktion för Banverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4 SFS 2007:996�1041

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007