SFS 2007:1027 Förordning med instruktion för Banverket

071027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CBEKNN+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CBEKNO+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CBEKNO+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:CBEKNO+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CBEKNO+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:CBEKNO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CBEKNN+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CBEKNO+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBEKNN+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CBEKNN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CBEKNN+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CBEKNO+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:CBEKNO+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBEKNN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:CBEKNN+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:CBEKNO+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:CBEKNO+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:10px;font-family:CBEKNN+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:10px;font-family:CBEKOO+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBEKNN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:CBEKNN+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Banverket;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007. </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Banverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, f�r hela j�rnv�gstran-<br/>sportsystemet. Sektorsansvaret omfattar �ven tunnelbane- och sp�rv�gssys-<br/>tem.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">Banverket ska verka f�r att de transportpolitiska m�len uppn�s.<br/>Verket ska inom ramen f�r sitt sektorsansvar vara samlande, st�djande</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och p�drivande i f�rh�llande till �vriga ber�rda parter.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>Banverket ska s�rskilt verka f�r att </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. j�rnv�gstransportsystemet �r tillg�ngligt, trafiks�kert, framkomligt,</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">effektivt och milj�anpassat,</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">2. trafiks�kerhetsarbetet inom de svenska j�rnv�gssystemen samordnas,<br/>3. den sp�rbundna kollektivtrafikens konkurrenskraft st�rks och att den</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">lokala, regionala, interregionala och internationella j�rnv�gstrafiken sam-<br/>ordnas,</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. h�nsyn tas till funktionshindrade personers behov inom j�rnv�gs-</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">transportsystemet,</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. samh�llsmotiverad till�mpad forsknings-, utvecklings- och demonstra-</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">tionsverksamhet inom j�rnv�gstransportsystemet planeras, initieras, genom-<br/>f�rs, dokumenteras och utv�rderas samt att resultatet av detta sprids, </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. trafikinformationen f�re, under och efter en j�rnv�gstransport f�rb�tt-</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ras, samt</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. tillvarata Sveriges intressen i det internationella arbete som r�r j�rn-</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">v�gstransportsystemet.</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 � </b>Banverket ska </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. leda och f�lja upp utvecklingen inom j�rnv�gssektorn samt bist� rege-</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ring och riksdag i fr�gor som ber�r hela j�rnv�gstransportsystemet,</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ansvara f�r f�rdelning och tillsyn av statliga bidrag till trafikhuvudm�n,</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samt</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. inh�mta och sammanst�lla uppgifter fr�n samtliga infrastrukturf�rval-</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tare till en beskrivning av det svenska j�rnv�gsn�tet.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:1027</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1027</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 � </b>Banverket ska, om inte n�got annat beslutats, vara infrastrukturf�rval-<br/>tare enligt j�rnv�gslagen (2004:519) f�r de j�rnv�gsn�t som tillh�r staten.<br/>Uppgiften innefattar drift, f�rvaltning, kapacitetstilldelning och trafikled-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 � </b>Banverket ska i mars m�nad varje �r till regeringen l�mna en redovis-<br/>ning, analys och utv�rdering av utvecklingen inom de omr�den som omfat-<br/>tas av verkets sektorsansvar.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 � </b>Banverket ska presentera och analysera individbaserad statistik utifr�n<br/>k�n, om det inte finns s�rskilda sk�l emot detta. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 � </b>Banverket f�r bedriva uppdrags-, uthyrnings- och f�rs�ljningsverk-<br/>samhet som �r f�renlig med verkets uppgifter i �vrigt.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Banverket f�r dessutom utf�ra andra uppdrag inom ban-, el-, signal- och</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">teleomr�det som r�r v�gar, j�rnv�gar, flygplatser, hamnar, byggnader och<br/>d�rmed j�mf�rbara objekt. I utomnordiska l�nder f�r uppdragsverksamheten<br/>endast bedrivas i begr�nsad omfattning.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 � </b>Banverket ska inom sitt verksamhetsomr�de tillhandah�lla underlag<br/>f�r till�mpningen av 35 kap. milj�balken och av plan- och bygglagen<br/>(1987:10).</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 � </b>Banverket ska pr�va s�dana fr�gor om tillst�nd om enskilda j�rnv�gar<br/>som anges i 9 � f�rsta stycket andra meningen lagen (1970:995) om inf�-<br/>rande av nya jordabalken.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 � </b>Banverket f�r handl�gga �renden om anspr�k p� ers�ttning f�r per-<br/>sonskada utom �renden som enligt 3 � f�rordningen (1995:1301) om hand-<br/>l�ggning av skadest�ndsanspr�k mot staten ska handl�ggas av Justitiekans-<br/>lern. Best�mmelserna i 1113 �� i den f�rordningen g�ller f�r Banverket i<br/>�renden om reglering av personskada. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Samverkan</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 � </b>Best�mmelser om Banverkets medverkan i totalf�rsvaret finns i f�r-<br/>ordningen (2006:942) om krisberedskap och h�jd beredskap.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r att s�kerst�lla att totalf�rsvarets krav beaktas i den fredstida verksam-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">heten ska Banverket samr�da med F�rsvarsmakten, Krisberedskapsmyndig-<br/>heten och �vriga ber�rda totalf�rsvarsmyndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 � </b>Banverket ska i fr�ga om sitt milj�m�lsarbete rapportera till det mil-<br/>j�m�lsr�d som finns inom Naturv�rdsverket och samr�da med r�det om vil-<br/>ken rapportering som beh�vs.</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:880px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 � </b>Banverket leds av en styrelse.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>14 � </b>Styrelsen ska best� av l�gst fem och h�gst nio personer. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:1027</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>15 � </b>Banverkets styrelse ska ut�ver vad som anges i myndighetsf�rord-<br/>ningen (2007:515) fastst�lla f�rslag till banh�llningsplan f�r de j�rnv�gsn�t<br/>som f�rvaltas av Banverket.</p> <p style="position:absolute;top:131px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Anst�llningar</b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 � </b>Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:201px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 � </b>Vid Banverket ska det finnas en personalansvarsn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Till�mpligheten av vissa f�rordningar</b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>18 � </b>Banverket ska till�mpa internrevisionsf�rordningen (2006:1228) och<br/>personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101).</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>19 � </b> Banverkets beslut i andra �renden �n anst�llnings�renden f�r �ver-<br/>klagas hos regeringen om n�got annat inte f�ljer av andra f�reskrifter �n<br/>22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) eller en best�mmelse som s�rskilt h�n-<br/>visar till 22 a � f�rvaltningslagen. </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">(1998:1392) med instruktion f�r Banverket ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft35">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">4 <i>SFS 2007:9961041</i></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Banverket;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Banverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, f�r hela j�rnv�gstran-
sportsystemet. Sektorsansvaret omfattar �ven tunnelbane- och sp�rv�gssys-
tem.

Banverket ska verka f�r att de transportpolitiska m�len uppn�s.
Verket ska inom ramen f�r sitt sektorsansvar vara samlande, st�djande

och p�drivande i f�rh�llande till �vriga ber�rda parter.

2 � Banverket ska s�rskilt verka f�r att

1. j�rnv�gstransportsystemet �r tillg�ngligt, trafiks�kert, framkomligt,

effektivt och milj�anpassat,

2. trafiks�kerhetsarbetet inom de svenska j�rnv�gssystemen samordnas,
3. den sp�rbundna kollektivtrafikens konkurrenskraft st�rks och att den

lokala, regionala, interregionala och internationella j�rnv�gstrafiken sam-
ordnas,

4. h�nsyn tas till funktionshindrade personers behov inom j�rnv�gs-

transportsystemet,

5. samh�llsmotiverad till�mpad forsknings-, utvecklings- och demonstra-

tionsverksamhet inom j�rnv�gstransportsystemet planeras, initieras, genom-
f�rs, dokumenteras och utv�rderas samt att resultatet av detta sprids,

6. trafikinformationen f�re, under och efter en j�rnv�gstransport f�rb�tt-

ras, samt

7. tillvarata Sveriges intressen i det internationella arbete som r�r j�rn-

v�gstransportsystemet.

3 � Banverket ska

1. leda och f�lja upp utvecklingen inom j�rnv�gssektorn samt bist� rege-

ring och riksdag i fr�gor som ber�r hela j�rnv�gstransportsystemet,

2. ansvara f�r f�rdelning och tillsyn av statliga bidrag till trafikhuvudm�n,

samt

3. inh�mta och sammanst�lla uppgifter fr�n samtliga infrastrukturf�rval-

tare till en beskrivning av det svenska j�rnv�gsn�tet.

SFS 2007:1027

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1027

4 � Banverket ska, om inte n�got annat beslutats, vara infrastrukturf�rval-
tare enligt j�rnv�gslagen (2004:519) f�r de j�rnv�gsn�t som tillh�r staten.
Uppgiften innefattar drift, f�rvaltning, kapacitetstilldelning och trafikled-
ning.

5 � Banverket ska i mars m�nad varje �r till regeringen l�mna en redovis-
ning, analys och utv�rdering av utvecklingen inom de omr�den som omfat-
tas av verkets sektorsansvar.

6 � Banverket ska presentera och analysera individbaserad statistik utifr�n
k�n, om det inte finns s�rskilda sk�l emot detta.

7 � Banverket f�r bedriva uppdrags-, uthyrnings- och f�rs�ljningsverk-
samhet som �r f�renlig med verkets uppgifter i �vrigt.

Banverket f�r dessutom utf�ra andra uppdrag inom ban-, el-, signal- och

teleomr�det som r�r v�gar, j�rnv�gar, flygplatser, hamnar, byggnader och
d�rmed j�mf�rbara objekt. I utomnordiska l�nder f�r uppdragsverksamheten
endast bedrivas i begr�nsad omfattning.

8 � Banverket ska inom sitt verksamhetsomr�de tillhandah�lla underlag
f�r till�mpningen av 35 kap. milj�balken och av plan- och bygglagen
(1987:10).

9 � Banverket ska pr�va s�dana fr�gor om tillst�nd om enskilda j�rnv�gar
som anges i 9 � f�rsta stycket andra meningen lagen (1970:995) om inf�-
rande av nya jordabalken.

10 � Banverket f�r handl�gga �renden om anspr�k p� ers�ttning f�r per-
sonskada utom �renden som enligt 3 � f�rordningen (1995:1301) om hand-
l�ggning av skadest�ndsanspr�k mot staten ska handl�ggas av Justitiekans-
lern. Best�mmelserna i 1113 �� i den f�rordningen g�ller f�r Banverket i
�renden om reglering av personskada.

Samverkan

11 � Best�mmelser om Banverkets medverkan i totalf�rsvaret finns i f�r-
ordningen (2006:942) om krisberedskap och h�jd beredskap.

F�r att s�kerst�lla att totalf�rsvarets krav beaktas i den fredstida verksam-

heten ska Banverket samr�da med F�rsvarsmakten, Krisberedskapsmyndig-
heten och �vriga ber�rda totalf�rsvarsmyndigheter.

12 � Banverket ska i fr�ga om sitt milj�m�lsarbete rapportera till det mil-
j�m�lsr�d som finns inom Naturv�rdsverket och samr�da med r�det om vil-
ken rapportering som beh�vs.

Ledning

13 � Banverket leds av en styrelse.

14 � Styrelsen ska best� av l�gst fem och h�gst nio personer.

background image

3

SFS 2007:1027

15 � Banverkets styrelse ska ut�ver vad som anges i myndighetsf�rord-
ningen (2007:515) fastst�lla f�rslag till banh�llningsplan f�r de j�rnv�gsn�t
som f�rvaltas av Banverket.

Anst�llningar

16 � Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

Personalansvarsn�mnd

17 � Vid Banverket ska det finnas en personalansvarsn�mnd.

Till�mpligheten av vissa f�rordningar

18 � Banverket ska till�mpa internrevisionsf�rordningen (2006:1228) och
personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101).

�verklagande

19 � Banverkets beslut i andra �renden �n anst�llnings�renden f�r �ver-
klagas hos regeringen om n�got annat inte f�ljer av andra f�reskrifter �n
22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) eller en best�mmelse som s�rskilt h�n-
visar till 22 a � f�rvaltningslagen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(1998:1392) med instruktion f�r Banverket ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

4 SFS 2007:9961041

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;