SFS 2007:1028 Förordning med instruktion för Järnvägsstyrelsen

071028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Järnvägsstyrelsen;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Järnvägsstyrelsen utövar tillsyn över järnvägs-, tunnelbane- och spår-
vägssystemen.

Järnvägsstyrelsen ska verka för säkerheten inom systemen och för en ef-

fektiv järnvägsmarknad med en sund konkurrens.

Järnvägsstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

2 § Järnvägsstyrelsen ska

1. utöva tillsyn och pröva tvister enligt järnvägslagen (2004:519) och

järnvägsförordningen (2004:526),

2. utöva tillsyn enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och

spårväg samt förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg,

3. pröva frågor om tillstånd att utföra järnvägstrafik, organisera järnvägs-

trafik eller förvalta järnvägsinfrastruktur enligt järnvägslagen och järnvägs-
förordningen,

4. pröva frågor om tillstånd att driva spåranläggningar, spårtrafik eller sär-

skild trafikledningsverksamhet enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg samt förordningen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

5. pröva frågor om godkännande av delsystem enligt järnvägslagen och

järnvägsförordningen,

6. pröva frågor om godkännande av spåranläggning för tunnelbana och

spårväg eller av fordon som ska framföras på spåranläggningen enligt lagen
om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt förordningen om säkerhet vid
tunnelbana och spårväg,

7. pröva frågor om undantag från bestämmelserna om driftskompatibilitet

enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,

8. föra register över järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon enligt järn-

vägslagen och järnvägsförordningen,

9. utöva marknadskontroll i fråga om komponenter som är nödvändiga för

driftskompatibilitet och delsystem enligt järnvägslagen och järnvägsförord-
ningen,

10. bistå regeringen i fråga om förslag om tekniska specifikationer för

driftskompatibilitet,

SFS 2007:1028

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1028

11. utbyta information om sitt arbete och om principerna och rutinerna för

sina beslut enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen med behöriga
myndigheter inom EES och i Schweiz,

12. ta emot rapporter om olyckor och olyckstillbud när det gäller händel-

ser som berör trafiken med järnväg, tunnelbana eller spårväg och vidarebe-
fordra informationen till Statens haverikommission,

13. utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen (2006:263) om transport av

farligt gods och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, när det gäller
järnvägstransporter,

14. besluta namn på trafikplats för järnväg enligt järnvägsförordningen,

samt

15. tillvarata Sveriges intressen i det internationella arbete som rör järn-

vägstransportsystemet.

3 § Järnvägsstyrelsen ska i sin tillsyn enligt järnvägslagen (2004:519)
bland annat övervaka att

1. avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och sådana tjänster

som avses i 6 kap. 23 § järnvägslagen fastställs på ett konkurrensneutralt
och icke-diskriminerande sätt,

2. kapacitetstilldelning av järnvägsinfrastruktur och tillhandahållande av

sådana tjänster som avses i 6 kap. 23 § järnvägslagen sker på ett konkurrens-
neutralt och icke-diskriminerande sätt, och

3. järnvägsföretags och infrastrukturförvaltares ekonomiska redovisning

uppfyller kraven i järnvägslagen och i föreskrifter meddelade med stöd av
lagen.

Järnvägsstyrelsen ska i sin tillsyn enligt järnvägslagen samråda med Kon-

kurrensverket i konkurrensfrågor.

Järnvägsstyrelsen ska utöver sin tillsyn enligt järnvägslagen övervaka att

marknaderna för järnvägstjänster, inklusive marknaderna för järnvägstran-
sporter, fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv och anmäla missför-
hållanden till Konkurrensverket.

4 § Järnvägsstyrelsen ska samla in information om gemensamma säker-
hetsindikatorer i enlighet med artikel 5 och bilaga I till Europaparlamentets
och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemen-
skapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd
för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastruktur-
kapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och ut-
färdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet)

1,

5 § Järnvägsstyrelsen ska årligen upprätta och offentliggöra en rapport om
sitt säkerhetsarbete. Rapporten ska överlämnas till Europeiska järnvägsby-
rån senast den 30 september. Rapporten ska innehålla uppgifter om

1. utvecklingen av järnvägssäkerheten, med en sammanställning av

gemensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med bilaga I till direktiv
2004/49/EG,

2. mer betydelsefulla ändringar i lag, förordning eller föreskrift om järn-

vägssäkerhet,

1 EUT L 220, 21.6.2004, s. 16 (Celex 32004L0049).

background image

3

SFS 2007:1028

3. utvecklingen av antalet meddelade säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järn-

vägslagen (2004:519) och säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen,
samt

4. resultat och erfarenheter från myndighetens tillsynsarbete.

6 § Järnvägsstyrelsen ska till Europeiska gemenskapernas kommission an-
mäla beslutade ändringar av gällande föreskrifter om säkerhet, såvida be-
stämmelserna inte enbart avser genomförande av EG-direktiv eller tillämp-
ningen av sådana tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som avses
i 2 kap. 5 § järnvägsförordningen (2004:526).

7 § Järnvägsstyrelsen ska enligt 15 b § förordningen (1990:717) om under-
sökning av olyckor årligen rapportera tillbaka till Statens haverikommission
vilka åtgärder som vidtagits med anledning av säkerhetsrekommendationer
som riktats till styrelsen under det gångna året.

Om en säkerhetsrekommendation utfärdats av en myndighet eller ett or-

gan i ett annat land inom EES eller i Schweiz och riktats till Sverige enligt
artikel 25.2 i direktiv 2004/49/EG, ska Järnvägsstyrelsen för svenskt vid-
kommande handha ärendet, vidta lämpliga åtgärder och rapportera tillbaka
till den myndighet eller det organ som har utfärdat säkerhetsrekommendatio-
nen.

8 § Järnvägsstyrelsen ska följa marknaden för järnvägsutbildningar och
snarast möjligt underrätta ansvarigt departement i Regeringskansliet (Nä-
ringsdepartementet) om det finns risk för att det kommer att saknas

1. utbildning som är nödvändig för att järnvägsföretag ska kunna få säker-

hetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519), eller

2. utbildning för infrastrukturförvaltare och personal hos infrastrukturför-

valtare som utför uppgifter med betydelse för säkerheten enligt artikel 13.1 i
direktiv 2004/49/EG.

Ledning

9 § Järnvägsstyrelsen leds av en myndighetschef.

10 § Vid Järnvägsstyrelsen ska det finnas ett insynsråd som består av
högst fem ledamöter.

Anställningar

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 § Vid Järnvägsstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Järn-
vägsstyrelsen.

background image

4

SFS 2007:1028

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)