SFS 2007:1029 Förordning med instruktion för Statens järnvägar

071029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens järnvägar;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens järnvägar är ett affärsverk som ska förvalta den egendom och
ansvara för den verksamhet som före utgången av år 2000 ingick i Statens
järnvägars verksamhet och som inte avvecklats eller överförts till bolag eller
annan myndighet.

Statens järnvägar ska förvalta och hyra ut järnvägsfordon till järnvägs-

företag med vilka staten ingår trafikeringsavtal.

Ledning

2 § Statens järnvägar leds av en styrelse.

3 § Styrelsen ska bestå av högst sex ledamöter.

4 § Styrelsen ska särskilt

1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen,
2. se till att regeringen får de underlag som den behöver för att ta ställning

till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar, och

3. svara för att organisation och rutiner utformas så att en tillförlitlig redo-

visning främjas och förvaltade tillgångar skyddas.

Redovisning och medelsförvaltning

5 § Om inte regeringen beslutar något annat, ska Statens järnvägar upp-
bära och redovisa sina inkomster samt med dessa inkomster och de medel
som i övrigt står till förfogande betala verkets utgifter.

�rendenas handläggning

6 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sam-
manträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mel-
lan ordföranden och minst så många andra ledamöter som behövs för beslut-
förhet.

SFS 2007:1029

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1029

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören avgöra ären-

det. Ett sådant beslut ska snarast anmälas för styrelsen, dock senast vid nästa
sammanträde.

7 § �renden som handläggs av någon annan tjänsteman vid Statens järnvä-
gar än generaldirektören avgörs efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det medges att ärenden som

avgörs av någon annan tjänsteman än generaldirektören inte behöver före-
dras.

Generaldirektören får utan föredragning fatta beslut som inte kan skjutas

upp till dess att ärendet hunnit föredras.

8 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut ska det bestämmas vem som
får begära förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden.

Anställningar

9 § Generaldirektören är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

10 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på Statens järnvägar:

12 § om beslutförhet vid brådskande styrelseärenden,
20 § om ärendens avgörande efter föredragning,
24 § om att myndighetschefen ska ha en ställföreträdare, och
29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2006:172) med instruktion för Statens järnvägar ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)