SFS 2007:1030 Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen

071030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Arbetsförmedlingen;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Uppgifter

1 § Arbetsförmedlingen ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen
och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

2 § Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funk-
tionssätt genom att

1. effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker ar-

betskraft,

2. prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, samt
3. bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.

3 § Arbetsförmedlingens verksamhet ska utformas så att

1. den bedrivs på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt,
2. arbetssökande och arbetsgivare har tillgång till en likvärdig service i

hela landet,

3. den anpassas till skilda förutsättningar och behov i olika delar av lan-

det,

4. den leder till ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet bland de ar-

betssökande,

5. den anpassas efter den enskildes förutsättningar,
6. den inte snedvrider konkurrensförutsättningarna på arbetsmarknaden,
7. den inte bidrar till att arbetstillfällen trängs undan, såvida det inte kan

anses arbetsmarknadspolitiskt motiverat, samt

8. den ökar mångfalden och motverkar diskrimineringen i arbetslivet.

4 § Arbetsförmedlingen ska vidare

1. säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställnings-

försäkring,

2. anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbets-

sökande i arbete,

3. aktivt inhämta information om lediga arbeten,

1 Jfr prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

SFS 2007:1030

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1030

4. analysera, följa upp och utvärdera hur myndighetens verksamhet och

de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna påverkar arbetsmarknadens funk-
tionssätt,

5. göra bedömningar av arbetsmarknadsläget för att tillhandahålla besluts-

underlag för den framtida arbetsmarknadspolitiken, samt

6. bistå myndigheter och andra som bedriver uppföljning och utvärde-

ring inom Arbetsförmedlingens verksamhetsområde.

Särskilda ansvarsområden

5 § Arbetsförmedlingen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handi-
kappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och ska inom ramen för detta an-
svar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga be-
rörda parter.

6 § Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för att nyanlända invandrare
erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmark-
naden. Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samordnande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

Medverkan i EU-arbetet

7 § Arbetsförmedlingen ska för Sveriges del fullgöra de uppgifter som
åligger den centrala arbetsmarknadsmyndigheten och de särskilda förmed-
lingarna enligt rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968
om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen

2 och kommissionens be-

slut av den 23 december 2002 om tillämpning av rådets förordning (EEG) nr
1612/68 med avseende på förmedling av lediga platser och platsansök-
ningar

3.

Arbetsförmedlingen ska vidare medverka i sådant informations- och erfa-

renhetsutbyte med andra medlemsstaters arbetsförmedlingar samt med Eu-
ropeiska gemenskapernas kommission som sker inom ramen för den öppna
samordningsmetoden på sysselsättningsområdet.

Tjänsteexport

8 § Arbetsförmedlingen får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva
sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verk-
samhetsområde.

�vriga uppgifter

9 § Om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen funnit brister i sin
granskning enligt 2 § 1�5 förordningen (2007:906) med instruktion för In-
spektionen för arbetslöshetsförsäkringen, ska Arbetsförmedlingen till reger-
ingen och inspektionen redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller kommer
att vidtas med anledning av inspektionens granskning.

2 EGT L 257, 19.10.1968, s. 2 (Celex 31968R1612).

3 EGT L 5, 10.1.2003, s. 16 (Celex 32003D0008).

background image

3

SFS 2007:1030

10 § Arbetsförmedlingen ska till Migrationsverket och länsstyrelserna
lämna bedömningar av behovet av arbetskraft i olika delar av landet.

11 § En anställd hos Arbetsförmedlingen är skyldig att på begäran av läns-
styrelsen delta, som föredragande eller på annat sätt, i länsstyrelsens hand-
läggning av ett ärende som har samband med Arbetsförmedlingens uppgif-
ter.

12 § Arbetsförmedlingen fullgör därutöver

1.

vissa uppgifter som rör arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förordningen (1997:835) om arbets-
löshetsförsäkring och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor,

2.

vissa uppgifter som rör arbetstillstånd enligt utlänningslagen

(2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97),

3. vissa uppgifter vid varsel om driftsinskränkning och för att främja an-

ställning av äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga
enligt lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder,

4.

de uppgifter inom totalförsvaret som framgår av förordningen

(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap och som i övrigt beslutas
av regeringen, samt

5.

vissa uppgifter som rör byggnadstillstånd m.m. enligt lagen

(1971:1204) om byggnadstillstånd m.m., förordningen (1986:777) om bygg-
nadstillstånd och Kungl. Maj:ts kungörelse (1971:1206) om viss uppgifts-
skyldighet rörande byggnadsarbete.

13 § I övrigt har Arbetsförmedlingen de uppgifter som framgår av förord-
ningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten eller av
lag eller annan förordning.

Samverkan

14 § Arbetsförmedlingen ska särskilt samverka med Försäkringskassan,
Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare an-
vändning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Arbetsför-
medlingen ska i samma syfte samverka med Försäkringskassan, kommun
och landsting enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabi-
literingsinsatser.

15 § Arbetsförmedlingen ska när det gäller unga med funktionshinder sär-
skilt samverka med skolan för att underlätta övergången från skola till ar-
betsliv och med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen för-
sörjning genom arbete.

Ledning

16 § Arbetsförmedlingen leds av en styrelse.

17 §

Styrelsen består av högst nio ledamöter.

background image

4

SFS 2007:1030

Organisation

18 § Arbetsförmedlingen bestämmer själv sin organisation om inte annat
följer av 19 och 20 §§.

19 § Vid Arbetsförmedlingen finns ett huvudkontor, en central enhet för
omprövning av beslut och ett nationellt partsråd.

20 § Arbetsförmedlingen ska i övrigt inrätta de rådgivande organ med an-
dra aktörer på nationell, regional eller lokal nivå som behövs för att myndig-
heten ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Särskilda organ

Partsrådet

21 § Partsrådet är ett rådgivande organ på nationell nivå i frågor som rör
Arbetsförmedlingens verksamhet. Partsrådet består av generaldirektören,
som är ordförande, samt representanter för arbetsgivare och arbetstagare.

22 § Partsrådet har det antal ledamöter som Arbetsförmedlingen bestäm-
mer. Ledamöterna, förutom ordföranden, ska till lika antal representera ar-
betsgivare och arbetstagare.

Anställningar och uppdrag

23 § Generaldirektören är myndighetschef.

24 § Ledamöterna i partsrådet utses av Arbetsförmedlingen. Andra leda-
möter än ordföranden utses efter samråd med representativa arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer.

Personalansvarsnämnd

25 § Vid Arbetsförmedlingen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

26 § Arbetsförmedlingen

ska

tillämpa

internrevisionsförordningen

(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om överkla-

gande av sådana beslut som före ikraftträdandet har fattats av Arbetsmark-
nadsstyrelsen enligt 5 § 1 förordningen (1980:631) om ersättning av all-
männa medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt
program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

3. Den upphävda förordningen gäller också fortfarande i fråga om utbild-

ningsvikariat som anvisats enligt förordning (2005:1206) om utbildningsvi-
kariat före den 1 januari 2007.

background image

5

SFS 2007:1030

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007