SFS 2007:1031 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

071031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbets-

marknadspolitiska program

dels att nuvarande 39 § ska betecknas 39 a §,
dels att 1, 5, 7 a, 8, 12, 14, 17, 19, 26, 30–32, 34–37, 38 a, den nya 39 a

och 40 §§ samt rubriken närmast före nuvarande 39 § ska ha följande ly-
delse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 39 §, av följande ly-

delse.

1 §

1 Denna förordning innehåller bestämmelser om de arbetsmarknadspo-

litiska programmen

1. arbetsmarknadsutbildning,
2. arbetspraktik,
3. stöd till start av näringsverksamhet,
4. ungdomsinsatser,
5. förberedande insatser, och
6. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs.

5 §

2 En anvisning till ett program innebär att den som anvisas erbjuds att ta

del av programmet.

Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.
Det som i denna förordning sägs om anvisningar ska tillämpas på
– beslut av en kommun om att låta någon ta del av arbetsmarknadspolitisk

verksamhet som kommunen anordnar, och

– beslut av Arbetsförmedlingen om ekonomiskt stöd.

7 a §

3 En anvisning ska avse verksamhet på heltid. En anvisning får avse

verksamhet på deltid endast om den enskilde

– samtidigt arbetar eller tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats i sådan

utsträckning att den sammanlagda tiden motsvarar hans eller hennes arbets-
utbud, eller

1 Senaste lydelse 2007:415.

2 Senaste lydelse 2007:415.

3 Senaste lydelse 2005:605.

SFS 2007:1031

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1031

– på grund av sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmågan inte kan

ta del av verksamhet på heltid.

Om en anvisning görs till verksamhet på deltid ska skälen för beslutet

anges i beslutet. Vidare ska de uppgifter som ligger till grund för beslutet
dokumenteras hos Arbetsförmedlingen.

8 §

4 En anvisning får göras för en person som

– är minst 25 år,
– är eller riskerar att bli arbetslös, och
– söker arbete genom Arbetsförmedlingen.
Särskilda villkor finns för
– prova-på-platser i 14 a §, och
– stöd till start av näringsverksamhet i 18 §.

12 §

5 Arbetsförmedlingen eller andra aktörer upphandlar arbetsmarknads-

utbildningen.

14 §

6 Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats.

Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår över-

enskommelse om arbetspraktik med. När en överenskommelse ingås ska Ar-
betsförmedlingen särskilt verka för att risken för att reguljära arbetstillfällen
undanträngs blir så liten som möjligt. I branscher där arbetet är säsongsbeto-
nat får överenskommelse ingås endast om praktiken är avsedd att omfatta en
längre tidsperiod än den normala säsongen.

Den som anordnar arbetspraktik ska innan den arbetssökande anvisas ha

åtagit sig att utfärda ett intyg om praktiken för det fall den arbetssökande
inte anställs hos anordnaren efter avslutad praktik. Om det ingår i praktiken
att den arbetssökandes yrkeskompetens ska bedömas ska intyget avse även
denna bedömning.

17 §

7 Ekonomiskt stöd får lämnas för merkostnader som föranleds av yr-

keskompetensbedömning, oavsett vem som gör bedömningen. Stöd lämnas
dock inte till den som anordnar en prova-på-plats där yrkeskompetensbe-
dömning inte ingår.

När ekonomiskt stöd för merkostnader lämnas till privata arbetsgivare el-

ler offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet ska Arbetsförmed-
lingen säkerställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas i den be-
märkelse som framgår av artikel 87.1 i fördraget om upprättande av Europe-
iska gemenskapen.

19 § Arbetsförmedlingen bör inhämta upplysningar om den enskilde och
dennes förutsättningar att driva näringsverksamhet innan Arbetsförmed-
lingen beslutar om stöd till start av näringsverksamhet.

4 Senaste lydelse 2007:816.

5 Senaste lydelse 2006:1557.

6 Senaste lydelse 2006:292.

7 Senaste lydelse 2007:415.

background image

3

SFS 2007:1031

26 §

8 Med ungdomsinsatser avses individuellt anpassade arbetsmarknads-

politiska aktiviteter hos en kommun för

– ungdomar som inte fyllt 20 år (kommunala ungdomsprogram), och
– ungdomar som fyllt 20 men inte 25 år (ungdomsgarantin).
Insatserna ska inledas med vägledning och jobbsökaraktiviteter hos Ar-

betsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen ska ta initiativ till överenskommelser som innebär att

kommuner åtar sig att anordna ungdomsinsatser. Till ungdomar som är bo-
satta i kommuner som inte åtagit sig att anordna ungdomsinsatser ska Ar-
betsförmedlingen erbjuda vägledning och jobbsökaraktiviteter inom
90 dagar från den dag då den unge anmälde sig som arbetssökande hos den
offentliga arbetsförmedlingen.

30 §

9 Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmark-

nadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande ka-
raktär för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat arbetsmark-
nadspolitiskt program eller arbete.

Insatserna kan bestå av
– aktiviteter inom ramen för vägledning eller platsförmedling,
– fördjupad kartläggning och vägledning under längst tolv veckor,
– aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering,
– upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
– utbildning i svenska för invandrare (sfi) som en kommun finansierar,

dock inte under tid som invandraren deltar i av kommunen anordnat intro-
duktionsprogram som avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig er-
sättning för flyktingmottagande m.m.,

– utbildning på grundskole- eller gymnasienivå inom det offentliga skol-

väsendet eller motsvarande som motsvarar längst sex månaders heltidsstu-
dier för den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder
som medför nedsatt arbetsförmåga.

För den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder

som medför nedsatt arbetsförmåga får utbildningstiden motsvara längre tid
än sex månaders heltidsstudier om det finns särskilda skäl. Arbetsförmed-
lingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumen-
tera den information som ligger till grund för anvisningen.

31 § Med projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning avses insatser
som

– sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer på ar-

betsmarknaden, och

– inte kan anordnas inom ramen för de övriga programmen men inte hel-

ler strider mot bestämmelserna om andra program.

32 § Arbetsförmedlingen ska ingå en överenskommelse med den som ska
samverka om ett projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning. När över-
enskommelsen ingås ska Arbetsförmedlingen särskilt beakta att projektet är
förenligt med de huvuduppgifter för den arbetsmarknadspolitiska verksam-

8 Senaste lydelse 2004:1325.

9 Senaste lydelse 2007:415.

5 SFS 2007:996–1041

background image

4

SFS 2007:1031

heten som anges i 2 och 3 §§ förordningen (2007:1030) med instruktion för
Arbetsförmedlingen.

Av överenskommelsen ska följande framgå:
– projektets syfte, innehåll och omfattning,
– formerna för Arbetsförmedlingens medverkan i projektet,
– hur projektet ska finansieras,
– avtalat projektstöd till den som i samverkan med Arbetsförmedlingen

anordnar projektet, och

– hur projektet ska följas upp och utvärderas.
Medel som avsatts till ett projekt får inte användas till ersättning som av-

ser försörjning av den som tar del av ett projekt.

34 §

10 Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stöd och ersättningar

som gäller program enligt denna förordning. Stöden betalas ut månadsvis i
efterskott eller på det sätt som Arbetsförmedlingen bestämmer. Belopp som
understiger femtio kronor betalas inte ut.

Om ett stöd kan betalas ut till en anordnare först sedan anordnaren lämnat

underlag för beräkningen av stödbeloppet ska anordnaren lämna sådant un-
derlag till Arbetsförmedlingen inom 60 dagar efter den period som stödet
avser. Lämnas inte underlaget inom denna tid förlorar anordnaren rätten till
det stödbeloppet. Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen medge
undantag från den fristen. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de
särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till
grund för beslutet.

35 §

11 Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning an-

vänds på föreskrivet sätt.

36 §

12 Om någon har fått stöd eller annan ersättning som anges i denna för-

ordning utan att vara berättigad till det, ska det som mottagaren har fått för
mycket betalas tillbaka. Arbetsförmedlingen får i ett sådant fall vid en senare
utbetalning dra av ett skäligt belopp. Om det finns särskilda skäl får Arbets-
förmedlingen helt eller delvis befria den som tagit emot stödet från återbetal-
ningsskyldighet. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda
skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för
beslutet.

37 §

13 Arbetsförmedlingen ska återkalla en anvisning till ett program om

den som anvisats

– inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha påbörjat programmet

och inte heller anmäler giltigt förhinder,

– inte kan tillgodogöra sig programmet på ett tillfredsställande sätt,
– missköter sig eller stör verksamheten, eller
– avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbart skäl.

10 Senaste lydelse 2005:605. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

11 Senaste lydelse 2006:1557.

12 Senaste lydelse 2005:605.

13 Senaste lydelse 2007:415.

background image

5

SFS 2007:1031

En anvisning ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för

återkallelse.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

38 a §

14 Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäk-

ringen lämna de uppgifter som har betydelse för den myndighetens gransk-
ning av handläggningen av och rutiner för handläggningen av ärenden om
återkallande av arbetsmarknadspolitiska anvisningar till program.

Omprövning m.m.

39 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas
hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som
beslutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag
då den som begär omprövning fick del av beslutet.

39 a §

15 Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte över-

klagas.

40 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

14 Senaste lydelse 2004:625.

15 Senaste lydelse av tidigare 39 § 2007:816.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;