SFS 2007:1032 Förordning med instruktion för Nämnden mot diskriminering

071032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Nämnden mot diskriminering;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Nämnden mot diskriminering ska pröva frågor om vitesföreläggande
enligt 26 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på
grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Nämnden
ska vidare pröva överklaganden enligt 33 § samma lag, 20 § lagen
(1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funk-
tionshinder och 19 § lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i ar-
betslivet på grund av sexuell läggning.

2 § Nämnden mot diskriminering ska ge Ombudsmannen mot etnisk dis-
kriminering råd i principiellt viktiga frågor om tillämpningen av lagen
(1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och föreslå reger-
ingen de författningsändringar eller andra åtgärder som är ägnade att mot-
verka etnisk diskriminering.

Ledning

3 § Nämnden mot diskriminering leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av elva ledamöter. Bland ledamöterna ska både ar-
betsgivarsidan och arbetstagarsidan samt berörda intressegrupper vara repre-
senterade. För varje ledamot ska det finnas en personlig ersättare.

Anställningar och uppdrag

5 § Hos Nämnden mot diskriminering finns en sekreterare.

Beslutförhet

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst sex andra ledamöter
är närvarande, bland dem lika många för vardera arbetsgivarsidan och ar-
betstagarsidan.

SFS 2007:1032

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1032

7 § Nämnden mot diskriminering får i arbetsordningen meddela närmare
föreskrifter om grunderna för ledamöternas tjänstgöring och nämndens sam-
mansättning.

Av 23 § framgår vad som gäller om nämndens sammansättning i vissa

fall.

I övrigt bestäms nämndens sammansättning i ett visst ärende av ordföran-

den.

Omröstning

8 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tilläm-
pas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

Om någon ledamot vid föredragningen av ett ärende anser att förhandling

ska hållas, gäller den meningen som nämndens beslut.

Ärendenas handläggning

9 § Dagbok ska föras över ärendena och de handlingar som kommer in i
dessa.

10 § I kallelser till förhandlingar i ärenden om vitesförelägganden enligt
26 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund
av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska arbetsgivaren
upplysas om att ärendet kan avgöras även om arbetsgivaren uteblir.

11 § Om nämnden skjuter upp en påbörjad förhandling, ska förhandlingen
återupptas så snart som möjligt. En ny förhandling behöver inte hållas på
grund av ett sådant uppehåll.

12 § Beslut som innebär att ärenden enligt 1 § avgörs på annat sätt än ge-
nom avskrivning ska sättas upp särskilt och skrivas under av ordföranden.

13 § Förelägganden enligt 27 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskri-
minering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning samt kallelser till förhandlingar ska delges. Detsamma gäller
andra handlingar som arbetsgivaren eller någon annan ska få del av.

14 § Ett vitesföreläggande får delges enligt 12

§ delgivningslagen

(1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller
på annat sätt håller sig undan.

15 § En kopia av ett sådant beslut som avses i 12 § ska sändas till berörd
ombudsman i vanligt brev samma dag som beslutet meddelades.

16 § Nämnden mot diskriminering får besluta om ersättning av allmänna
medel åt den som efter beslut av nämnden har gjort en utredning i ett ärende
eller på kallelse har inställt sig för att höras inför nämnden. Sådan ersättning
får dock inte beviljas en arbetsgivare eller en ombudsman.

background image

3

SFS 2007:1032

17 § Nämnden mot diskriminering får bevilja en arbetsgivare som har in-
ställt sig till en förhandling ersättning av allmänna medel för kostnader för
resa och uppehälle, om nämnden finner att sådan ersättning skäligen bör
lämnas.

18 § I fråga om ersättning enligt 16 och 17 §§ tillämpas förordningen
(1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. och kungörel-
sen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid
domstol, m.m.

Förordnanden

19 § Ledamöter i nämnden får inte vara underåriga eller i konkurstillstånd
eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

20 § Ordföranden och ytterligare en ledamot i nämnden utses bland perso-
ner som inte företräder arbetsgivar- eller arbetstagarintressen.

Ordföranden ska vara jurist och ha erfarenhet av tjänstgöring som domare.

21 § Av de övriga ledamöterna i nämnden utses

– en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
– en efter förslag av Arbetsgivarverket,
– en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
– en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation,
– en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation,
– en efter förslag av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och

transpersoners rättigheter,

– en efter förslag av Handikappförbundens samarbetsorgan,
– en bland personer som kan anses företräda etniska eller religiösa minori-

teter i Sverige, och

– en bland personer som kan anses företräda privata arbetsgivarintressen.

22 § Vad som föreskrivs i 19–21 §§ om ordföranden och övriga ledamöter
i nämnden gäller även vice ordföranden och övriga ledamöters ersättare.

23 § I ärenden som prövas enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskri-
minering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning ska den ledamot delta som utsetts bland personer som kan
anses företräda etniska eller religiösa minoriteter i Sverige.

I ärenden som prövas enligt lagen (1999:132) om förbud mot diskrimine-

ring i arbetslivet på grund av funktionshinder ska den ledamot delta som ut-
setts efter förslag av Handikappförbundens samarbetsorgan.

I ärenden som prövas enligt lagen (1999:133) om förbud mot diskrimine-

ring i arbetslivet på grund av sexuell läggning ska den ledamot delta som ut-
setts efter förslag av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och
transpersoners rättigheter.

background image

4

SFS 2007:1032

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1999:171) med instruktion för Nämnden mot diskriminering ska upphöra
att gälla.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)