SFS 2007:1033 Förordning med instruktion för Jämställdhetsnämnden

071033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Jämställdhetsnämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Jämställdhetsnämnden ska pröva frågor om vitesföreläggande enligt
35 § jämställdhetslagen (1991:433) och överklaganden enligt 42 § samma
lag.

Ledning

2 § Jämställdhetsnämnden leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av nio ledamöter. För varje ledamot ska det finnas
en personlig ersättare.

Anställningar och uppdrag

4 § Hos Jämställdhetsnämnden finns en sekreterare.

Beslutförhet

5 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter
är närvarande, bland dem lika många för vardera arbetsgivarsidan och ar-
betstagarsidan.

6 § Jämställdhetsnämnden får i arbetsordningen meddela närmare före-
skrifter om grunderna för ledamöternas tjänstgöring och nämndens samman-
sättning.

I övrigt bestäms nämndens sammansättning i ett visst ärende av ordföran-

den.

Omröstning

7 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tilläm-
pas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
Ordföranden säger dock sin mening först.

SFS 2007:1033

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1033

Om någon ledamot vid föredragningen av ett ärende anser att förhandling

ska hållas, gäller den meningen som nämndens beslut.

Ärendenas handläggning

8 § Dagbok ska föras över ärendena och de handlingar som kommer in i
dessa. Närmare föreskrifter om detta meddelas av nämnden i arbetsord-
ningen eller i särskilda beslut.

9 § I kallelser till förhandlingar ska arbetsgivaren upplysas om att ärendet
kan avgöras även om arbetsgivaren uteblir.

10 § Om nämnden skjuter upp en påbörjad förhandling, ska förhandlingen
återupptas så snart som möjligt. En ny förhandling behöver inte hållas på
grund av ett sådant uppehåll.

11 § Beslut som innebär att ärenden enligt 1 § avgörs på annat sätt än ge-
nom avskrivning ska sättas upp särskilt och skrivas under av ordföranden.

12 § Förelägganden enligt 36 § jämställdhetslagen (1991:433) samt kallel-
ser till förhandlingar ska delges. Detsamma gäller andra handlingar som ar-
betsgivaren eller någon annan ska få del av.

13 § Ett vitesföreläggande får delges enligt 12

§ delgivningslagen

(1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller
på annat sätt håller sig undan.

14 § En kopia av ett sådant beslut som avses i 11 § ska sändas till Jäm-
ställdhetsombudsmannen i vanligt brev samma dag som beslutet meddela-
des.

15 § Jämställdhetsnämnden får besluta om ersättning av allmänna medel åt
den som efter beslut av nämnden har gjort en utredning i ett ärende eller på
kallelse har inställt sig för att höras inför nämnden. Sådan ersättning får
dock inte beviljas arbetsgivaren eller ombudsmannen.

16 § Jämställdhetsnämnden får bevilja en arbetsgivare som har inställt sig
till en förhandling ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och
uppehälle, om nämnden finner att sådan ersättning skäligen bör lämnas.

17 § I fråga om ersättning enligt 15 och 16 §§ tillämpas förordningen
(1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. och kungörel-
sen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid
domstol, m.m.

Förordnanden

18 § Ledamöter i nämnden får inte vara underåriga eller i konkurstillstånd
eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

background image

3

SFS 2007:1033

19 § Ordföranden och ytterligare två ledamöter i nämnden utses bland per-
soner som inte företräder arbetsgivar- eller arbetstagarintressen.

Ordföranden ska vara jurist och bör ha erfarenhet av tjänstgöring som do-

mare.

20 § Av de övriga sex ledamöterna i nämnden utses

– en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
– en efter förslag av Arbetsgivarverket,
– en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
– en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation,
– en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation, och
– en bland personer som kan anses företräda privata arbetsgivarintressen.

21 § Vad som föreskrivs i 18–20 §§ om ordföranden och övriga ledamöter
i nämnden gäller även vice ordföranden och övriga ledamöters ersättare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1991:1437) med instruktion för Jämställdhetsnämnden ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007