SFS 2007:1034 Förordning med instruktion för Handikappombudsmannen

071034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CBEOII+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CBEOIJ+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CBEOIJ+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:CBEOIJ+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CBEOIJ+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:CBEOIJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CBEOII+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CBEOIJ+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBEOII+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CBEOII+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CBEOII+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CBEOIJ+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CBEOII+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CBEOIJ+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBEOII+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Handikappombudsmannen;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Handikappombudsmannen har de uppgifter som anges i lagen<br/>(1994:749) om Handikappombudsmannen.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Handikappombudsmannen ska verka f�r att ge personer med funktions-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">hinder f�ruts�ttningar f�r sj�lvst�ndighet och sj�lvbest�mmande genom att </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> f�rebygga och bek�mpa diskriminering,<br/> identifiera och undanr�ja hinder f�r full delaktighet i samh�llslivet, och <br/> undanr�ja hinder f�r j�mlikhet i levnadsvillkor f�r personer med funk-</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tionshinder. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>Handikappombudsmannen ska s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> uppr�tth�lla kontakter s�v�l med funktionshindrade personer som med</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">organisationer, f�retag, universitet, h�gskolor, skolor och andra verksamhe-<br/>ter som regleras i skollagen (1985:1100), landsting, kommuner, �vriga om-<br/>budsm�n mot diskriminering, barn- och elevombudet f�r likabehandling<br/>inom Statens skolverk, organisationer p� arbetsmarknaden samt andra myn-<br/>digheter och akt�rer vars verksamhet r�r ombudsmannens verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> l�ngsiktigt f�lja den internationella utvecklingen inom ansvarsomr�det,</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> genom upplysnings- och informationsverksamhet eller andra opinions-</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">bildande insatser f�rmedla den samlade kunskap ombudsmannen f�r genom<br/>sitt bevaknings- och uppf�ljningsarbete. </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b>Handikappombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin �rsredovisning<br/>redovisa resultatet f�rdelat p� kvinnor och m�n. </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:831px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 � </b>Handikappombudsmannen leds av en myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 � </b>Enligt 5 � lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen bitr�ds om-<br/>budsmannen av ett s�rskilt r�d. R�det best�r av ombudsmannen, som �r ord-<br/>f�rande, och h�gst femton andra ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:1034</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1034</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b> Ombudsmannen �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�rendenas handl�ggning </b></p> <p style="position:absolute;top:147px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b> Ett vitesf�rel�ggande enligt 19 � lagen (1999:132) om f�rbud mot dis-<br/>kriminering i arbetslivet p� grund av funktionshinder ska delges arbetsgiva-<br/>ren. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett vitesf�rel�ggande f�r delges enligt 12 � delgivningslagen (1970:428)</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">bara om det finns sk�l att anta att arbetsgivaren har avvikit eller p� annat s�tt<br/>h�ller sig undan. </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:306px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b> 7 � myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte till�mpas p� Handi-<br/>kappombudsmannen. </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">(1994:949) med instruktion f�r Handikappombudsmannen ska upph�ra att<br/>g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">NYAMKO SABUNI</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Cecilia Bergman<br/>(Integrations- och<br/>j�mst�lldhetsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Handikappombudsmannen;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Handikappombudsmannen har de uppgifter som anges i lagen
(1994:749) om Handikappombudsmannen.

Handikappombudsmannen ska verka f�r att ge personer med funktions-

hinder f�ruts�ttningar f�r sj�lvst�ndighet och sj�lvbest�mmande genom att

 f�rebygga och bek�mpa diskriminering,
 identifiera och undanr�ja hinder f�r full delaktighet i samh�llslivet, och
 undanr�ja hinder f�r j�mlikhet i levnadsvillkor f�r personer med funk-

tionshinder.

2 � Handikappombudsmannen ska s�rskilt

 uppr�tth�lla kontakter s�v�l med funktionshindrade personer som med

organisationer, f�retag, universitet, h�gskolor, skolor och andra verksamhe-
ter som regleras i skollagen (1985:1100), landsting, kommuner, �vriga om-
budsm�n mot diskriminering, barn- och elevombudet f�r likabehandling
inom Statens skolverk, organisationer p� arbetsmarknaden samt andra myn-
digheter och akt�rer vars verksamhet r�r ombudsmannens verksamhet,

 l�ngsiktigt f�lja den internationella utvecklingen inom ansvarsomr�det,

och

 genom upplysnings- och informationsverksamhet eller andra opinions-

bildande insatser f�rmedla den samlade kunskap ombudsmannen f�r genom
sitt bevaknings- och uppf�ljningsarbete.

3 � Handikappombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin �rsredovisning
redovisa resultatet f�rdelat p� kvinnor och m�n.

Ledning

4 � Handikappombudsmannen leds av en myndighetschef.

5 � Enligt 5 � lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen bitr�ds om-
budsmannen av ett s�rskilt r�d. R�det best�r av ombudsmannen, som �r ord-
f�rande, och h�gst femton andra ledam�ter.

SFS 2007:1034

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1034

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Anst�llningar och uppdrag

6 � Ombudsmannen �r myndighetschef.

�rendenas handl�ggning

7 � Ett vitesf�rel�ggande enligt 19 � lagen (1999:132) om f�rbud mot dis-
kriminering i arbetslivet p� grund av funktionshinder ska delges arbetsgiva-
ren.

Ett vitesf�rel�ggande f�r delges enligt 12 � delgivningslagen (1970:428)

bara om det finns sk�l att anta att arbetsgivaren har avvikit eller p� annat s�tt
h�ller sig undan.

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

8 � 7 � myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte till�mpas p� Handi-
kappombudsmannen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(1994:949) med instruktion f�r Handikappombudsmannen ska upph�ra att
g�lla.

P� regeringens v�gnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
j�mst�lldhetsdepartementet)

;