SFS 2007:1034 Förordning med instruktion för Handikappombudsmannen

071034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Handikappombudsmannen;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Handikappombudsmannen har de uppgifter som anges i lagen
(1994:749) om Handikappombudsmannen.

Handikappombudsmannen ska verka för att ge personer med funktions-

hinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande genom att

� förebygga och bekämpa diskriminering,
� identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhällslivet, och
� undanröja hinder för jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funk-

tionshinder.

2 § Handikappombudsmannen ska särskilt

� upprätthålla kontakter såväl med funktionshindrade personer som med

organisationer, företag, universitet, högskolor, skolor och andra verksamhe-
ter som regleras i skollagen (1985:1100), landsting, kommuner, övriga om-
budsmän mot diskriminering, barn- och elevombudet för likabehandling
inom Statens skolverk, organisationer på arbetsmarknaden samt andra myn-
digheter och aktörer vars verksamhet rör ombudsmannens verksamhet,

� långsiktigt följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet,

och

� genom upplysnings- och informationsverksamhet eller andra opinions-

bildande insatser förmedla den samlade kunskap ombudsmannen får genom
sitt bevaknings- och uppföljningsarbete.

3 § Handikappombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning
redovisa resultatet fördelat på kvinnor och män.

Ledning

4 § Handikappombudsmannen leds av en myndighetschef.

5 § Enligt 5 § lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen biträds om-
budsmannen av ett särskilt råd. Rådet består av ombudsmannen, som är ord-
förande, och högst femton andra ledamöter.

SFS 2007:1034

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1034

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Anställningar och uppdrag

6 § Ombudsmannen är myndighetschef.

�rendenas handläggning

7 § Ett vitesföreläggande enligt 19 § lagen (1999:132) om förbud mot dis-
kriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder ska delges arbetsgiva-
ren.

Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428)

bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt
håller sig undan.

Undantag från myndighetsförordningen

8 § 7 § myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Handi-
kappombudsmannen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)