SFS 2007:1035 Förordning med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen

071035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Jämställdhetsombudsmannen har de uppgifter som anges i jämställd-
hetslagen (1991:433), lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i
högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, lagen (2006:67)
om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever samt föräldraledighetslagen (1995:584).

2 § Jämställdhetsombudsmannen ska särskilt

� i första hand genom rådgivning och upplysning, överläggningar med en-

skilda parter och organisationer eller genom andra lämpliga åtgärder verka
för att lagarnas föreskrifter frivilligt följs,

� efter anmälan eller på eget initiativ ta upp ärenden om underlåtenhet av

en arbetsgivare, ett universitet, en högskola eller en skola eller annan verk-
samhet som regleras i skollagen (1985:1100) att följa lagarnas föreskrifter
om aktiva åtgärder och, när ombudsmannen finner att resultat inte kan nås
genom en frivillig överenskommelse med en arbetsgivare, göra framställ-
ning om vitesföreläggande hos Jämställdhetsnämnden enligt 35 § jämställd-
hetslagen (1991:433),

� i tvister enligt jämställdhetslagen (1991:433) på begäran hjälpa de ar-

betstagare och arbetssökande som inte företräds av en arbetstagarorganisa-
tion med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra talan i
en tvist enligt 45 § nämnda lag,

� i tvister enligt lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i hög-

skolan på begäran hjälpa studenter och sökande med de åtgärder som om-
budsmannen anser motiverade samt föra talan i en tvist enligt 17 § nämnda
lag,

� i tvister enligt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering på begä-

ran hjälpa enskilda med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade
samt föra talan i en tvist enligt 20 § nämnda lag,

� i tvister enligt lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan

kränkande behandling av barn och elever på begäran hjälpa barn och elever
med de åtgärder som ombudsmannen anser motiverade samt föra talan i en
tvist enligt 17 § nämnda lag,

SFS 2007:1035

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1035

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

� informera allmänheten och på andra lämpliga sätt medverka i strävan-

dena att främja jämställdhet i arbetslivet och på de andra områden som avses
i lagen om förbud mot diskriminering, och

� genom rådgivning och information verka för jämställdhet inom skolvä-

sendet, högskolan, arbetsmarknadsutbildningen och andra utbildningsfor-
mer.

3 § Jämställdhetsombudsmannen ska hjälpa Medlingsinstitutet med infor-
mation inför institutets överläggningar med arbetsmarknadens parter om
kommande och pågående avtalsförhandlingar. Informationen ska avse löne-
frågor ur ett jämställdhetsperspektiv.

4 § Jämställdhetsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovis-
ning redovisa resultatet fördelat på kvinnor och män.

5 § Jämställdhetsombudsmannen ska inom ramen för återrapporteringen
översiktligt redogöra för Jämställdhetsnämndens verksamhet och upprätta
separat resultat- och balansräkning för denna.

Ledning

6 § Jämställdhetsombudsmannen leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

7 § Ombudsmannen är myndighetschef.

�rendenas handläggning

8 § Ett vitesföreläggande enligt 34 § jämställdhetslagen (1991:433) ska
delges arbetsgivaren.

Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428)

bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt
håller sig undan.

9 § Jämställdhetsombudsmannen får bevilja den som på kallelse har in-
ställt sig för att höras under utredningen av ett ärende skälig ersättning av
allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen ska upphöra
att gälla.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)